English | Francais

Search


גליון מספר 29 - מקח טעות ואונאה

תגובות לפסקי הדין מהגליון הקודםפסק הדין בנושא: מקח טעות בקניית רכב
מספר אנשים פנו אל מערכת הלכה פסוקה בעקבות פסק הדין. על פי האמור בתקציר, מומים ברכב הניתנים לתיקון אינם עילה לביטול המקח, אלא אם כן מדובר בפגמים בשלדת הרכב. על פי זה, הקונה רכב, וגילה שמכרו לו רכב ללא גלגלים, אינו רשאי לבטל את המקח, אלא רק לדרוש התקנת גלגלים. הוא הדין גם להתקנת מנוע ברכב וכדומה - האם כך הדברים לדעת הרב אחיטוב?
להלן תגובתו של הרב אחיטוב:
איני יכול להתיחס במדויק לתגובות שלא שמעתי אולם אכתוב מספר הארות לפסק הדין הנדון:
מה שכתבתם שלדברי רק מום בשילדה נחשב מום לגבי מכירת רכב, אינו מדויק. כתבתי בפסק הדין : "כאשר רכב מקבל מכה או מתקלקל אחד מחלקיו מתקנים ומחליפים את אותו חלק משא"כ כאשר נפגעת השילדה באופן שצריך לתקנה אין מתקנים זאת ומגדירים את הרכב כמחוסל. לפיכך אין לראות את חלקי הרכב כולם כחלק מן הגוף השלם כרגל בבהמה אלא כחלקים נלוים כחלונות ודלתות הבית". דברים אלה נכתבו בכלליות ע"פ הידוע לי (יש לברר זאת יותר במדויק עם אדם מקצועי שמאי וכדו'), יתכן וישנם קלקולים אחרים הגורמים להוריד רכב מן הכביש ואז דינם שווה למכה בשילדה כנ"ל. מאידך ישנן מכות בשילדה שאינן מחסלות את הרכב וניתן עדיין להשתמש בו ללא תופעות לואי ואז יש לחשב ירידת ערך בלבד.
מכל מקום, בנדון דידן, הקלקולים היו כאלה שניתן לתקנם תיקון מושלם ולכן לא הרחבתי, אלא הצגתי באופן כללי את האפשרות הנגדית - פגיעה שאין לה תקנה.
היסוד לדין זה הוא תשובת הרא"ש כלל צו סימן ו שקבע כי טענת המוכר צודקת "כי בית מכר לו, עדיין נקרא בית, אם אירע בו קצת קלקול, מום עובר הוא, ובדמים שהוא מנכה לו יחזור הבית לקדמותו, ואין כאן מקח טעות". עכ"ל. השולחן ערוך פסק תשובה זו להלכה בסימן רלב סעיף ה ועיין בגר"א שם ס"ק י, שמשווה זאת לזיעה עוברת ואין כאן המקום לדון בדבריו, וראה גם בסמ"ע ס"ק י"ד. על פי זה, כל מום עובר אינו מום לענין מיקח. החידוש היה בכך שאין זה כחסרון במידה ובמנין אלא כמום, ובמום עובר אין טענה.
כמובן שבמקרה של תיקון, יש לבדוק אם הקלקול אינו גורם לאונאה של יותר משתות במיקח או בדמים. יש לחשב את ערך הרכב המקולקל לעומת דמי המיקח. בתש' הרא"ש שעסקה בבתים לא היתה התיחסות לדין אונאה משום שאין אונאה בקרקעות ואף לדעת הרא"ש שיש אונאה היינו ביותר מפלגא (עיין סימן רכז סעיף כט). אבל במטלטלין אכן יש לדון בזה.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.