English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת כי תצא

שו"ת במראה הבזק: פינוי עצמות אשה, שנשתמדה מחמת המציק וחזרה בתשובה, לקבר ישראל(מתוך ח"ד)

 

פירנצה, איטליה                                                   Florence, Italy

אדר א', ה'תשנ"ז

 

שאלה

פלונית ילידת פירנצה נשתמדה ר"ל בזמן מלחמת העולם השניה מחמת המציק ועברה לגור בעיר אחרת. אחרי המלחמה ביקשה לחזור בתשובה ולא עלתה בידה, נלקחה לבית עולמה ונקברה בעיר פלרמו בסיציליה, בבית קברות לא יהודי.

קודם מותה עודדה את בתה לעשות את מה שהיא לא הספיקה לעשות ולשוב לדת ישראל.

הבת אכן חזרה ליהדות שומרת שבת כשרות ומצוות נוספות והיא מבקשת עתה להעביר את עצמות האשה מבית הקברות של נכרים בפלרמו לקבר ישראל בעירנו.

האם אנו רשאים להענות לבקשת הבת?

 

תשובה

מותר לקבור אשה זו בקבר ישראל מכיון ש"ישראל מומר שעשה תשובה אין צריך לטבול ורק מדרבנן יש לו לטבול ולקבל עליו דברי חברות בפני ג"1. דין זה הוא רק לכתחילה לשם מעלה בעלמא2. מכל מקום גם אם רק קיבל לעשות תשובה ולא עשאה נפסק להלכה לענין עדות3 "מומר שחזר בו וקיבל עליו לעשות תשובה כשר מיד אע"פ שלא עשאה עדין"4 5.

על כן מותר לפנות אשה זו מבית קברות של גוים לבית קברות יהודי ועדיף שהפינוי יהיה אל תוך חלקה משפחתית6.

 

__________________________________________________

  רמ"א בשו"ע (יורה דעה סי' רסח סעיף יב).

2   רמ"א בשו"ע (שם סי' רסז סעיף ח).

3   רמ"א בשו"ע (חושן משפט סי' לד סעיף כב).

4   ואמנם בש"ך (שם ס"ק כ) כתב שהסברה היא משום דמסתמא יקיים, ובנדון דידן המציאות מורה שהיא לא קיימה,, מכל מקום הרהורי תשובה יש כאן, ומוכח לנו שהייתה כוונה לשוב בתשובה ללא פניות, והראיה - שלפנינו בתה השומרת תורה ומצוות בזכות האם, ומי יודע, אם הבת הייתה שומרת היום תורה ומצוות לולא בקשת הם ועדודה. ודברי הש"ך נסובים על מצב שבו אין לנו הוכחה, ולכן הוא אומר "דמסתמא יקיים", אבל בנדון דידן יש הוכחה מוצקה.

5   בתשובות הגאונים ("שערי צדק" ח"ג ש"ו סי' ג, יא) נפסק שמומר שחוזר בו אינו צריך טבילה. ומדבריהם נראה שגם מדרבנן אין צריך טבילה, וכן פסק בשו"ת הרשב"א (ח"ה סי' סו). וב"תרומות הדשן" (סי' קצח) מובא שאין להקשות יותר מדי על מומר שחזר ליהדות, ויש להביא ראיה לדבריו שהרי בזמן הסנהדרין היו מלקין את החוזר משום שעבר על כמה עבירות עשה ולא-תעשה וכריתות ומיתת בית-דין, ואנו רואים שמסתפקים במלקות פעם אחת ולא יותר (יעוין ב"שערי צדק" ח"ג ש"ו סי' יא).

6   עיין עוד בשו"ת "במראה הבזק" (ח"ב ע' 138-140) ובתשובה קכב לעיל.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.