English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת חיי שרה

התורה והמדינה (מעזבונו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל)

קדושת ירושלים והמקדש / חלק ראשון

הרב יוסף כרמל - ראש כולל "ארץ חמדה"

בשבועות הקרובים נעסוק בנושא, שלצערנו הרב, אין לו עדיין משמעות מעשית, אבל חובה ללמוד אותו כמו שכתוב " כִּי אִם אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְקֹוָק אֱלֹהֵיכֶם מִכָּל שִׁבְטֵיכֶם לָשׂוּם אֶת שְׁמוֹ שָׁם לְשִׁכְנוֹ תִדְרְשׁוּ וּבָאתָ שָׁמָּה" (דברים י"ב ה). כמו שמפורש במדרש ההלכה שיש לדרוש בהלכות אלה גם אם לישומן המעשי נדרש נביא וז"ל: "כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלהיכם מכל שבטיכם, דרוש על פי נביא יכול תמתין עד שיאמר לך נביא תלמוד לומר לשכנו תדרשו ובאת שמה דרוש ומצוא ואחר כך יאמר לך נביא" (ספרי דברים פיסקא סב ד"ה (ה) כי). התרשלות בקיום מצווה זו, היא הסיבה לפי הרמב"ן למגפה הגדולה שהייתה בימי דוד וז"ל: "ואני אומר בדרך סברא, שהיה עונש על ישראל בהתאחר בנין בית הבחירה, שהיה הארון הולך מאהל אל אהל כגר בארץ ואין השבטים מתעוררים לאמר נדרוש את ה' ונבנה הבית לשמו, כענין שנאמר (דברים יב ה) לשכנו תדרשו ובאת שמה" (בפירוש לתורה, במדבר ט"ז כא). גם מו"ר מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל בחר לפתוח את ספרו היסודי בהלכות תורה חברה ומדינה "עמוד הימיני" בנושא זה. את מאמרו פותח מו"ר בברור השאלה מה נתחדש בציווי לבנות את המקדש בירושלים הרי עם ישראל נצטווה לבנות מקדש עוד בהיותם במדבר לפני הכניסה לארץ ישראל. נתחיל כבר השבוע לבאר את הסוגיות העוסקות בכך. הגמרא בסנהדרין מביאה "תניא, רבי יוסי אומר: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירה, ואיני יודע איזה מהן תחילה, כשהוא אומר +שמות י"ז+ כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק, הוי אומר: להעמיד להם מלך תחילה, ואין כסא אלא מלך, שנאמר (דברי הימים א' כ"ט) וישב שלמה על כסא ה' למלך. ועדיין איני יודע אם לבנות להם בית הבחירה תחלה, או להכרית זרעו של עמלק תחלה, כשהוא אומר (דברים י"ב) והניח לכם מכל אויביכם וגו' והיה המקום אשר יבחר ה' וגו' - הוי אומר: להכרית זרעו של עמלק תחלה. וכן בדוד הוא אומר: (שמואל ב' ז') ויהי כי ישב המלך דוד בביתו וה' הניח לו מסביב, וכתיב (שמואל ב' ז') ויאמר המלך אל נתן הנביא ראה נא אנכי יושב בבית ארזים וגו'." (כ ע"ב). משמע במפורש שלא נתחייבו לבנות את בית הבחירה קודם שהעמידו להם מלך וטרם שנלחמו בעמלק.
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.