English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת כי תצא

חמדת הדף היומי: היזק ראייה

הרב עופר לבנת

לע"נ מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב

 

השבוע בדף היומי אנחנו מתחילים ללמוד את מסכת בבא בתרא. הסוגיה הראשונה דנה בשני שכנים שיש להם חצר משותפת והם רוצים לחלק את החצר. להלכה נפסק שהיזק ראייה שמיה היזק, כלומר שהיכולת של השכן לראות לתוך חצרו של אדם נחשבת נזק, ולכן כל שותף יכול לכפות על השני לבנות כותל שיחצוץ בין חלקי החצר. אמנם בהמשך המסכת נלמד שגם במקום שאדם מזיק את שכנו, אם הוא החזיק בנזק, אין עליו חובה להסיר את הנזק. הראשונים שאלו, מדוע בסוגיה זו הגמרא לא אמרה שאם השכנים גרו בלא מחיצה זמן מה שהם החזיקו בנזק זה של היזק ראייה, ושוב לא יוכל שכן אחד לחייב את חברו לבנות מחיצה.

הרי"ף (בתשובה הובא בר"י מיגאש ב עמוד א) למד מכאן שהיזק ראייה הוא נזק חמור שאדם אינו מוחל עליו, ולכן אין חזקה להיזק ראייה. לכן, לדעת הרי"ף, אם יש לאדם חלון ממנו הוא יכול לראות לתוך הרשות של שכנו אין לו חזקה והשכן לעולם יכול לכוף אותו לסתום את החלון.

הר"י מיגאש (שם) חולק על הרי"ף. לדעתו יש להיזק ראייה חזקה ולכן אם בעל החלון החזיק בחלון אין השכן יכול לכוף אותו לסתום את החלון. הוא מציע שני הסברים אחרים לכך שלשותפים בחצר אין חזקה להיזק ראייה. ההסבר הראשון הוא שרק כאשר יש צד אחד שמזיק וצד אחד שניזוק יש למזיק חזקה, כיוון שמכך שהצד שניזוק לא מחה, מוכח שהוא מחל על הנזק. אך במקרה של שותפים בחצר, שניהם מזיקים אחד את השני, ולכן הוא יכול להסביר שמה שהוא לא מחה זה מכיוון שהוא היה בטוח שגם שכנו ירצה לעשות מחיצה כדי למנוע מעצמו את הנזק. ההסבר השני הוא שבכדי שאדם יחזיק בנזק עליו לעשות מעשה, כגון לפתוח חלון, אך בחצר, הנזק בא מאליו מכך שהם לא בנו מחיצה ביניהם.

הרא"ש (א, ב) גם כן חולק על הרי"ף ומביא שני הסברים למה בשותפים בחצר אין חזקה להיזק ראייה. ההסבר הראשון הוא כמו הסברו הראשון של הר"י מיגאש. ההסבר השני הוא שהנזק בחצר הוא הרבה יותר חמור מהנזק שבא מחלון, כיוון שאדם צופה מחלונו רק לעיתים רחוקות, אבל בחצר הוא משתמש תדיר. לכן אדם עשוי למחול על הנזק מחלון, אך לא על הנזק מחצר שפתוחה לחצרו.

השולחן ערוך (קנד, ז-ח) פסק כדעת הר"י מיגאש והרא"ש שבאופן כללי יש חזקה להיזק ראייה. ומה שבשותפים בחצר אין חזקה, הסביר השולחן ערוך כמו הסברו השני של הר"י מיגאש, כיוון שהנזק בא מאליו בלא עשיית מעשה.     

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

 משפחת 'ארץ חמדה' משתתפת בצערם של מש' הרב יוסף כרמל
ראש המכון, על מות אימו
מלכה טויבע ע"ה.

 

 לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

יצחק אייזיק יוזדן
 בן יהודה לייב ז"ל

נלב"ע כ"ט באב

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.