English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת אחרי מות - קדושים

חמדת הדף היומי: עדות על סמך זיהוי הקול (סז עמוד א)

הרב עופר לבנת

            ד' – י' אייר, סנהדרין סה-עא

(לע"נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב)

 

השבוע בדפי הדף היומי, הגמרא דנה בהלכות המיוחדות הנוגעות לאדם שמסית לעבוד עבודה זרה. אחת ההלכות המיוחדות בתחום זה היא ההלכה שמותר לטמון מלכודת לחוטא ומחטיא שכזה. זאת כדי שתהיה עדות על מעשיו ויהיה אפשר להעניש אותו.

כך מבואר בגמרא (סז עמוד א): "ושאר כל חייבי מיתות שבתורה אין מכמינין עליהן, חוץ מזו. כיצד עושין לו? מדליקין לו את הנר בבית הפנימי, ומושיבין לו עדים בבית החיצון, כדי שיהו הן רואין אותו ושומעין את קולו, והוא אינו רואה אותן. והלה אומר לו: אמור מה שאמרת לי ביחוד! והוא אומר לו. והלה אומר לו: היאך נניח את א-להינו שבשמים ונעבוד עבודה זרה? אם חוזר בו - מוטב. ואם אמר כך היא חובתנו וכך יפה לנו - העדים ששומעין מבחוץ מביאין אותו לבית דין."

רש"י מדייק מהגמרא שהעדים צריכים לראות את המסית, ולא ניתן להסתמך על שמיעת קולו, כי אז המסית יוכל לטעון שזה לא היה הוא אלא אדם אחר.

אמנם, מצאנו מקרים שניתן להסתמך על זיהוי הקול. הגמרא בחולין (צו עמוד א) אומרת שלאדם עיוור מותר לחיות עם אשתו על סמך זיהויה על ידי קולה. ב"קצות החושן" (פא, יג) מבאר שאף על פי שלעניין איסורים ניתן להסתמך על זיהוי על ידי קול, לגבי עדות אין לסמוך על כך.

בניגוד לשיטת רש"י, דעת הר"י מיגאש (שו"ת הר"י מיגאש סימן קמט) שניתן לסמוך על זיהוי קול, גם בהלכות עדות. מדבריו משמע שאפילו בעדות בדיני נפשות ניתן להסתמך על כך.

לדעת "נתיבות המשפט" (פא, ז) יש לחלק בין עדות בדיני נפשות לעדות בדיני ממונות. בדיני נפשות צריך לראות את האדם על מנת להעיד. אולם, בדיני ממונות, הגמרא (שבועות לג עמוד ב) אומרת שניתן להסתמך גם על עדות המבוססת על ידיעה ולא על ידי ראייה. לכן, ניתן להסתמך גם על זיהוי הקול.

אולם, ה"משובב נתיבות" (קצות החושן) דוחה את דברי הנתיבות. לדעתו, ידיעה בלא ראייה פירושה הסתמכות על השערה שכלית לאשר אירע על סמך הוכחות. אולם השגת האירוע עצמו על ידי כל אחד מהחושים מוגדרת כראייה. לכן, אם היה ניתן להסתמך על זיהוי הקול, זה היה מוגדר כראייה, ועדות כזו ניתן היה להסתמך עליה אפילו בדיני נפשות.

 

סיכום:

באיסורים ניתן להסתמך על זיהוי הקול. לגבי עדות נחלקו הראשונים האם ניתן להסתמך על זיהוי הקול. לדעת הנתיבות יש לחלק בין עדות בדיני ממונות לעדות בדיני נפשות, אך לדעת קצות החושן אין לחלק כך. 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב ז"ל

בן אברהם ועיישה סבג

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.