English | Francais

Search


שנת תשפ"ב | שבת פרשת קדושים

שו"ת במראה הבזק: שימוש בשיער אדם עבור חומר המשמש אח"כ כמאכל(מתוך ח"א)

הונג קונג                                                        Hong Kong
מרחשוון, תש"ן

שאלה
האם מותר לערב חומר "כימי"* המיוצר משיער אדם בתור "פרוטאין" בתוך מה שיהיה אח"כ, מאכל אדם? 

תשובה
א. לגבי שיער אדם שנגזז בעודו בחיים (כגון שיער שנאסף במספרה): כיוון שאיננו מאכל, ואיננו ראוי לאכילה, אין בו איסור1. ואף על פי, שלאחר תהליך העיבוד הוא ראוי למאכל אדם, נשאר הוא בהיתרו2.
ב. לגבי שערות שנגזזו מן המת (אם מדובר במקרה כזה): גם כאן, לפי רוב הראשונים3, אין איסור הנאה מן המת4. וקל וחומר במקרה שלנו, שנשתנתה צורתו ונהפך כארעא דעלמא5.
ג. אם מעוניינים בתחליף סינטטי או במוצר שמקורו בסויה, ניתן להשיג רשימת ספקים מהרבנות הראשית לישראל, מחלקת יבוא.

*L-cysteine monohydrochloride
 __________________________

1 רמב"ם, הלכות מאכלות אסורות, פ"ב ה"ג ונחלקו עליו הראשונים עי"ש בנושאי הכלים ולדעתם אף איסור עשה אין בו, וכאן שהפך השער לחומר כימי גם לדעת הרמב"ם אין בו איסור.

2 עיין באחיעזר יו"ד, סימן י"א, שמתיר, אפילו בדבר איסור שהיה ראוי למאכל אדם, ובתהליך עיבודו איבד שם אוכל, אע"פ שחזר להיות מאכל. ק"ו בנדון שלנו, שלא היה ראוי מעולם למאכל אדם. (עפ"י הגמרא במסכת תמורה, דף ל"א, ע"א, בעניין ביצת טריפה).

3 כגון: תוס', ב"ק, דף י', ע"א. (ע"פ ערכין, דף ז', ע"א).

4 לגבי הדיעות החולקות, עיין גשר החיים, לרב טוקצ'ינסקי, ח"א, פ"ח.

5 דעת הרדב"ז מובאת בדרכי תשובה, יו"ד, סימן ע"ט.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

רחל בת טליה

נהוראי בן רבקה נמיר

שי בת הלל

רבקה בת שרה בלה

ר' יצחק בן בריינדל גיטה

עובדיה בן אסתר מלכה
בתוך שאר חולי עם ישראל

  

לע"נ

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז

לע"נ
הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

לע"נ
זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"ף)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן

י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א


לע"נ

נועה רבקה בת מלכה ברכה ומשה

 

לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

 

ל"ע

לאה מאיר ע"ה

נלב"ע כ"ז בניסן תשפ"ב

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.