English | Francais

Search


אגרות

עם הגשת כתב התביעה ישולמו 200 ש"ח

עם הגשת כתב התביעה ישולמו 200 ש"ח (אגרה זו לא תוחזר גם אם התיק יסגר). השלמת האגרה לאחר חתימת הנתבעים על הסכם הבוררות.

בתביעה לה שווי כספי, תקבע האגרה על פי הערכת שווי התביעה.

עד 40,000 ש"ח - 500 ש"ח.

מעל 40,000 ש"ח - 1.25% מסך התביעה.

בתיקים שיפתחו החל מי"ד באייר תשע"ז 10/05/17 - 1.5% מסך התביעה.

מעל 10 מליון ש"ח - 1.25% על 10 מליון הראשונים, 0.75% על יתר הסכום.

בתיקים שיפתחו החל מי"ד באייר תשע"ז 10/05/17 - 1.5% על 10 מליון הראשונים, 0.75% על יתר הסכום.

 

תביעות שאינן כספיות 

(כגון תביעה לצו עשה או צו לא תעשה בעניין שאין לו שווי כספי) -

1000 ש"ח, 5000 ש"ח נוספים בתחילת כל דיון שלישי. 


 אגרה בתביעה נגדית

כאשר הנתבע מגיש תביעה נגדית, יש להבחין בין שני מצבים שונים: 

אם התביעה הנגדית משמשת רק כטענת הגנה (קיזוז), על מנת לפטור את הנתבע מן הסכומים הנתבעים אך הנתבע אינו דורש תשלום כספי בפועל מן התובע - הנתבע לא ישלם אגרה.

אם בתביעה הנגדית הנתבע דורש תשלום בפועל מן התובע, עליו לשלם אגרה על פי המדרגות שפורטו לעיל.

 

אגרה עבור בקשת ערעור

אגרת בקשת ערעור - 1,500 ש"ח.

בתיקים שיפתחו החל מי"ד באייר תשע"ז 10/05/17 - 2000 ש"ח.

 

אגרת ביקור 

במקרה שבית הדין נדרש לסיור במקום הסכסוך, על פי החלטת בית הדין תגבה אגרה נוספת בשיעור של עד 1,500 ש"ח.

 

אגרת ביטול דיון 

דיון שבוטל לבקשת הצדדים פחות מ72 שעות לפני המועד המתוכנן לקיומו, מחייב באגרה של 1,000 ש"ח, גם אם אושר הביטול על ידי בית הדין. סכום זה ישולם למשרד בית הדין..

בנוסף, רשאי צד לדרוש תשלום הוצאות בשל ביטול הדיון על ידי צד שכנגד, ואלו ייקבעו בנפרד על ידי בית הדין לפי שיקול דעתו. כמובן, אי הגעה לדיון שנקבע תחייב גם היא בתשלומים האמורים.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.