English | Francais

Search


> חנות ספרים > מספרי הרב ישראלי זצ"ל

חנות ספרים

גאון בתורה ובמידות

שפה: עברית
מחיר: 55 ש"ח

ספר זיכרון - פרקים לדרכו ולדמותו של מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל.

אזל המלאי


דבר לדור

שפה: עברית
מחיר: 45 ש"ח
בראש ישיבת מרכז הרב עמדו לפני מו"ר מרן הגאון הרב שאול ישראל זצ"ל מוריו ורבותיו הראי"ה והגרי"מ חרל"פ זצ"ל וידידו הגרצ"י קוק. בקובץ זה נאספו דרשות, רשימות ומאמרים שנכתבו לזכרם על ידו.

הרבנות והמדינה

שפה: עברית
מחיר: 52 ש"ח

אוסף מאמרים של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל, שנתפרסמו במשך עשרות שנים בנושא החשוב של הקשר בין הרבנות והמדינה.

אזל המלאי


זה היום עשה ה'

שפה: עברית
מחיר: 52 ש"ח

מהדורה שלישית ומורחבת

אסופת דרשות ומאמרים ליום העצמאות וליום ירושלים שנאמרו ע"י הגר"ש ישראל זצ"ל, בצירוף סדר התפילה ליום העצמאות ויום ירושלים


חוות בנימין ג

שפה: עברית
מחיר: 40 ש"ח

מאמרים הלכתיים של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל בנושאים: התורה והארץ, רפואה והלכה ועוד. כולל מפתח עניינים ומקורות לכל ספריו

 


משפטי שאול

שפה: עברית
מחיר: 80 ש"ח
פסקי דין עקרוניים של מו"ר מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל בשבתו בבית הדין הגדול בירושלים. בספר גם משא ומתן בנושאים אלה עם גדולי הדור.

עמוד הימיני

שפה: עברית
מחיר: 75 ש"ח
ספרו המעמיק של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל, בירורי הלכה ומאמרים מעמיקים בענייני תורה ומדינה, דמוקרטיה   והלכות ציבור. 

פרקי תורה ומדינה

שפה: עברית
מחיר: 62 ש"ח

עורך: הרב ישראל שריר / עיון גמרא והלכה 

ניתן לרכישה אצל הרב ישראל שריר - חתן הרב. טל: 02-651-1350

עיונים במשנתו של הרב שאול ישראלי זצ"ל
מאז הקמתה של התנועה הציונית ועד ימינו אנו, יחסי התורה המדינה היו וממשיכים להיות מוקד למתחים ולמשברים בין חלקי העם השונים – שומרי המצוות ושאינם כאלה, נאמני המדינה והמתנגדים לה.
השיח הציבורי בנושא זה נוטה לפוליטי ולאידאולוגי, ובד"כ מתנהל ללא זיקה ליסודותיו ההלכתיים, שהתבררו והתלבנו מאז הקמת המדינה, אך נשארו חתומים בפני רוב הציבור, גם זה השומר תורה ומצוות.
מטרתו של ספר זה היא לחשוף בפני כל לומד את יסודותיה העיקריים של התפישה הרואה כהכרחי את שילובם של התורה והמדינה בישראל על ידי עיון בפרקים המתאימים ממשנתו ההלכתית של הרב שאול ישראלי זצ"ל.
הרב ישראלי (תרס"ט-תשנ"ה) היה רבו של כפר הרא"ה, חבר בית הדין הגדול לעירעורים, חבר מועצת הרבנות הראשית, ראש ישיבת מרכז הרב, ואחד הראשונים שפיתח ויסד משנה הלכתית מקיפה וסדורה על הדרך לשלב את התורה במדינת ישראל המתחדשת.
ארבעה שערים בספר, ובכל אחד מהם מובאים מאמריו המקוריים של הרב ישראלי בנושא השער כלשונם, יחד עם דברי רקע הלכתיים והסטוריים, ביאורים, ואחרית דבר שגם משוה את שיטתו לשיטות הלכתיות אחרות.

המאמרים נערכו על ידי הרבנים: אברהם וסרמן, אריאב יוסט, אריה כץ וישראל שריר.
עורך ראשי: הרב ישראל שריר


פרקים במחשבת ישראל

שפה: עברית
מחיר: 60 ש"ח

ספרו הקלאסי של מו"ר הגאון הרב שאול ישראלי המביא את יסודות מחשבת ישראל בכל הדורות מספרות חז"ל ועד ימינו אלה.

אזל המלאי 


שיח שאול לימים הנוראים

שפה: עברית
מחיר: 46 ש"ח

שיחותיו, דרשותיו ומקצת משיעוריו של מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל לימים הנוראים


שיח שאול על התורה

שפה: עברית
מחיר: 73 ש"ח
אסופה של שיחותיו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל לפרשיות השבוע, כפי שלוקטו בעיקר מתוך מחברותיו: פרשנות והגות תוך התייחסות לאתגרי השעה והדור.

שערי שאול - נדרים

שפה: עברית
מחיר: 58 ש"ח
סדרת שיעוריו של מרן הגר"ש ישראלי על מסכת נדרים. השיעורים נאמרו כשיעורים כלליים בישיבת מרכז הרב ובהם באים לידי ביטוי שיטתו הפדגוגית בהנחלת התורה לתלמידים ויכולת ניתוח מעמיקה שמאפיינת את כל כתביו בכל התחומים.

שערי שאול - פסחים

שפה: עברית
מחיר: 58 ש"ח
סדרת שיעוריו של מרן הגר"ש ישראלי על מסכת פסחים. השיעורים נאמרו כשיעורים כלליים בישיבת מרכז הרב ובהם באים לידי ביטוי שיטתו הפדגוגית בהנחלת התורה לתלמידים ויכולת ניתוח מעמיקה שמאפיינת את כל כתביו בכל התחומים.

שערי שאול - שבת

שפה: עברית
מחיר: 58 ש"ח
סדרת שיעוריו של מרן הגר"ש ישראלי על מסכת שבת. השיעורים נאמרו כשיעורים כלליים בישיבת מרכז הרב ובהם באים לידי ביטוי שיטתו הפדגוגית בהנחלת התורה לתלמידים ויכולת ניתוח מעמיקה שמאפיינת את כל כתביו בכל התחומים.

שערי שאול בבא קמא

שפה: עברית
מחיר: 58 ש"ח
סדרת שיעוריו של מרן הגר"ש ישראלי על מסכת בבא קמא. השיעורים נאמרו כשיעורים כלליים בישיבת מרכז הרב ובהם באים לידי ביטוי שיטתו הפדגוגית בהנחלת התורה לתלמידים ויכולת ניתוח מעמיקה שמאפיינת את כל כתביו בכל התחומים.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.