English | Francais

Search


> > מורנו - שמיטה

מורנו - שמיטה

 
בהנחיית ראשי הכולל: הרב משה ארנרייך והרב יוסף כרמל
כתיבה: הרב בצלאל דניאל
ייעוץ והגהה תכנית: הרב יצחק שטינברג

   בשיתוף קק"ל

-----------------------------------

הנחיות לגינה הפרטית בשמיטה

-----------------------------------

Shiurim in English

-----------------------------------

•••••••••• להצטרפות ••••••••••

סילבוס ותכנית לימוד למבחני הרבנות

-----------------------------------

שיעור מס' 01- טעמי מצוות השמיטה

סרטון 1 - טעמי השמיטה

סרטון 2 - טעמי השמיטה

סרטון 3 - טעמי השמיטה

-----------------------------------

שיעור מס' 02- תוספת שביעית

שיעור מס' 02- הרחבות

סרטון 1 - תוספת שביעית

סרטון 2 - תוספת שביעית

סרטון 3 - תוספת שביעית

סרטון 4 - תוספת שביעית

סרטון 5 - תוספת שביעית

-----------------------------------

שיעור מס' 03- הלכות תוספת שביעית

שיעור מס' 03- הרחבות

סרטון 1 - הלכות תוספת שביעית

סרטון 2 - הלכות תוספת שביעית

סרטון 3 - הלכות תוספת שביעית

-----------------------------------

שיעור מס' 04- שמיטה בזמן הזה

שיעור מס' 04- הרחבות

סרטון 1 - חיוב שמיטה בזמן הזה

סרטון 2 - חיוב שמיטה בזמן הזה

-----------------------------------

שיעור מס' 05- המלאכות האסורות בשמיטה

שיעור מס' 05- הרחבות

סרטון 1 - המלאכות האסורות בשמיטה

סרטון 2 - המלאכות האסורות בשמיטה

סרטון 3 - המלאכות האסורות בשמיטה

סרטון 4 - המלאכות האסורות בשמיטה

סרטון 5 - המלאכות האסורות בשמיטה

-----------------------------------

שיעור מספר 06- מלאכות דאורייתא בשמיטה

סרטון 1 - מלאכות דאורייתא בשמיטה

סרטון 2 - מלאכות דאורייתא בשמיטה

סרטון 3 - מלאכות דאורייתא בשמיטה

סרטון 4 - מלאכות דאורייתא בשמיטה

סרטון 5 - מלאכות דאורייתא בשמיטה

סרטון 6 - מלאכות דאורייתא בשמיטה

-----------------------------------

שיעור מספר 07- איסור קצירה ובצירה

שיעור מס' 07- הרחבות

סרטון 1 - מלאכות קצירה ובצירה

סרטון 2 - קצירה המותרת והאסורה: שיטות רשי, הרמבן, רת,ו הלכה למעשה

-----------------------------------

שיעור מס' 08- לאכלה

שיעור מס' 08- הרחבות

סרטון 1 - והייתה שבת הארץ לכם לאכלה.אכילת פירות שביעית:מצוה או היתר, בירור ברמב"ן

סרטון 2 - והייתה שבת הארץ לכם לאכלה. אכילת פירות שביעית: מצוה או היתר

סרטון 3 - והייתה שבת הארץ לכם לאכלה - שימושים שנים בפירות שביעית

-----------------------------------

שיעור מס' 09- לכם - לאכלה?

שיעור מס' 09- הרחבות

סרטון 1 - לכם - לאכלה

סרטון 2 - הנאת מצוה ופרחים בשביעית

סרטון 3 - כלים, בגדים וכביסה מפירות שביעית

-----------------------------------

שיעור מס' 10- לאכלה ולא להפסד

שיעור מס' 10- הרחבות

-----------------------------------

שיעור מס' 11- הפקרת השדה והפירות

שיעור מס' 11- הרחבות

סרטון 1 - הפקר=מתן רשות כניסה ולא רק הוצאת הפירות

סרטון 2 - הפקר מול מודר הנאה

סרטון 3 - השלכות הפקר של שביעית בשמינית

סרטון 4 - אפקעתא דמלכא או אפקעתא דגברא

סרטון 5 - ראיות לכאן ולכאן בנוגע לאפקעתא דמלכא/דגברא

-----------------------------------

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.