English | Francais

Search


> > > מלכות יהודה וישראל / הרב יהודה זולדן, הוצאת מכון תורני אור עציון (524 עמודים) ה'תשס"ב.

מלכות יהודה וישראל / הרב יהודה זולדן, הוצאת מכון תורני אור עציון (524 עמודים) ה'תשס"ב.


עם שובו של עם ישראל לארצו ולחיים רגילים של מדינה שיש לה מערכות שלטון וצבא. התעוררו שאלות מעשיות רבות שמאז חורבן הבית וגלות העם מהארץ לא הופנו אל הפוסקים וכמעט לא נדונו בספרות ההלכה. מאמץ רב עשו ועושים גדולי התורה שמרגישים ערבות למדינה ולצבא בבירור עמדת ההלכה בשאלות אלו. הרב זולדן שעוסק בהרבצת תורה נרתם גם הוא למאמץ הזה, תחילה במאמרים שכתב בקבצים שונים ועכשיו ליקטם בספר שלם על עניינים אלו שהזמן גרמן.
דרכו של המחבר לחפש ולברר במקורות השונים מהתנ"ך ומפרשיו ועד לאחרוני האחרונים. הוא גם מציין לכל המקורות שעוסקים באותו ענין אף מספרות מחקרית ופסקי דין של ביהמ"ש העליון! ובכך מסייע לקורא להגיע למקורות רבים נוספים, בדרך אגב נזכיר שהוא מפנה גם לשו"ת "במראה הבזק" (עיין עמ' 115).
חלק מהנושאים המופיעים בספר: במדור שלטון והנהגה הוא עוסק במצוות מינוי המלך ובהלכות שונות הנוגעות למלכות וכן לשלטון בימינו בראי ההלכה. מדור נוסף מוקדש לענייני צבא, מלחמת מצוה הגדרת יהודה המכבי ביחס לכהן משוח, סרבנות, חילופי שבויים וענישה למחבלים. במדור מחורבן לתקומה בירורים ביחס למצוות התלויות בארץ, הקהל, יובל ועוד.
חידוש מענים המחבר מציע ביחס לחילופי שבויים שיש לדון על לחימה ציבורית בשונה מאשר להלכות הנוגעות לפדיון שבויים הרגיל וממילא הוא נוטה לאסור החלפת שבויים אף במקום סכנה ביותר מכדי דמיהן. (עיין עמ' 337) יש גם ציון חשוב ביחס למעמד השמיטה במדינה האם יש בהלכות בעקבות ריבונות יהודית (עמ' 377) גם על ברכת מציב גבול אלמנה בזמננו ועוד.
הספר נדפס בצורה נאה, מסודר ובהיר עם סיכומים וראשי פרקים לכל המאמרים ובסופו מפתחות למקורות. חבל שאין מפתח עניינים!
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.