English | Francais

Search


> > > ויזרע יצחק הלכות תערובות/ הרב שלמה זעפרני - מהדורה ג' מתוקנת הוצאת המחבר תשס"ב. תכ"ו עמ' (+ מג עמודים תקציר הלכות פסח).

ויזרע יצחק הלכות תערובות/ הרב שלמה זעפרני - מהדורה ג' מתוקנת הוצאת המחבר תשס"ב. תכ"ו עמ' (+ מג עמודים תקציר הלכות פסח).


בדורות האחרונים נוצר מרחק בין הלימוד בישיבות לעולם ההלכה. ישנם יתרונות ללימוד שאינו כבול לשולחן ערוך ומאפשר יצירתיות רבה יותר, אך גדולים וטובים כבר זעקו על כך שהפער זה מוביל לטעויות ולחידושים שאין להם בסיס. מאידך לימוד הלכה באופן שטחי שעוסק אך ורק במסקנות ללא הבנת העומק שבהם אינו רצוי גם-כן.
מחבר הספר מנסה לגשר בין הלימוד המעמיק ללימוד הלכה למעשה. ראשית על ידי הבאת המקורות להלכה מהסוגיה תוך כדי בירור יסודי מתוך דברי הגמרא והראשונים ורק לאחר מכן מגיע לעמדת ההלכה בנושאים בהם הוא עוסק. שנית על ידי הכנסת חקירות למדניות ודברי תורה של ראשי הישיבות המפורסמים (בעיקר הגר"ש שקופ) בעניינים שיש להם השלכות הלכתיות.
מלבד זאת הוא מגיש בפנינו את דברי האחרונים ההלכתיים בצורה ברורה ומובנת, אם כי לפעמים בעומס גדול מדי. כולל דעות ושיטות גם בעניינים שוליים. 
נציין דוגמא מהספר: מצינו שם בירור נרחב במהות ביטול ברוב, האם פירושו החלת דיני הרוב על המיעוט או שפירושו שחל גם שינוי מהותי במיעוט שהופך להיות ממש כמו הרוב. למשל מצה שלא נאפתה לשמה שנתערבה במצות שנאפו לשמה האם הרוב מחיל על המצה הבודדת דין לשמה. על שעכשיו יש רק מצות שנאפו לשמה. והביא המחבר מחלוקת אחרונים (עונג יו"ט והנצי"ב) שתלויה במחלוקת ראשונים (רש"י ותוס') (עי' עמ' רפט) יש גם סיכום נאה של דיני רוב וקבוע (עי' עמ' שטו) ועוד.  המחבר כתב ספרים נוספים באותה שיטה על הל' מליחה ובשר בחלב כמו כן ספר על הלכות שבת במתכונת יותר מצומצמת. וכן הוציא כמה כרכים בשם "משפט שלמה" פסקי דין על חו"מ. מבית הדין לדיני ממונות בהר נוף בו הוא מכהן כדיין.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.