English | Francais

Search


עיונים בפרשת השבוע/ הרב אלחנן סמט


חלק א- בראשית ושמות (291 עמ'),
חלק ב- ויקרא-דברים (491 עמ')
הוצאת מעליות תשס"ב.
שמו של הספר מזכיר את שם ספרה של פרופסור נחמה ליבוביץ ע"ה "עיונים בספר…." המעיין בספר מרגיש שלא מקרה הוא, והמחבר משתדל להמשיך לפתח את הדרך בה התחילה. ניתן לאפיין את פרשנות התנ"ך שלה כשילוב בין פרשנות חז"ל, הראשונים והאחרונים לדרכים החדשות אותם פיתחו חוקרים ולומדים בזמן האחרון שמדגישות את ההיבט הסגנוני ואת העיצוב של הפרשיות מבחינה צורנית. נוסף על כך היא פיתחה את הנושא של העמדת הפרשנות במבחן ההגיון והימנעות מתירוצים דחוקים ולא ברורים.
המחבר מציב בפנינו בירורים ברוח זו ויש לו גם דרכים חדשות וחידושים בביאור הפרשיות. דרכו לפתוח בכל פרשה בבדיקת המבנה ובעיון בפשט הפסוקים ולסיים בניתוח המשמעות של הדברים לאור הממצאים של החלק הראשון.
בפרשת בא דן המחבר בשאלה כיצד הונה משה את פרעה ואמר לו שהוא רוצה לצאת למדבר לג' ימים כשכוונתו האמיתית היתה לצאת לתמיד ממצרים. הוא מביא את תירוצי הראשונים שרצה למשוך את המצרים לרדוף אחרי ישראל וכן את תירוצו של הכתב והקבלה שמשה רצה להראות שאפילו דרישה קטנה אינה מתקבלת ע"י פרעה ואף שתירוץ זה נתקבל ע"י נחמה ליבוביץ. המחבר דוחה אותו ומוכיח שמשה רבינו חוזר על דרישה זו לאורך כל הפרשיות. לכן הוא מגיע למסקנה שמשה אכן הונה את פרעה ודבר כזה במצב של מלחמה מול אויב אכזר כמו פרעה אינו פגום מבחינה מוסרית.
בפרשת יתרו הוא מוכיח ע"י ניתוח הפרשה שיתרו הוא נושא הפרשה בעיקר בגלל העובדה שיש בסיפור יתרו דוגמה להתעלות רוחנית ממצב של גוי לעבד ה'.
המחבר מקפיד להציג את הדיוקים הסגנוניים והלשוניים בצורה בהירה ומאירת עיניים ובטבלאות. אם כי לעתים הדיוק המרובה מעמיס קצת על הקורא, אך בסופו של דבר ישנו בספר זה מבט נוסף ומפרה על פרשיות השבוע.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.