English | Francais

Search


> > > תוספות הרא"ש על מסכת חגיגה בצירוף הערות עטרת ראש מאת הרב אברהם שושנה ונספחים מכון אופק תשס"ב (שעד עמ').

תוספות הרא"ש על מסכת חגיגה בצירוף הערות עטרת ראש מאת הרב אברהם שושנה ונספחים מכון אופק תשס"ב (שעד עמ').


רבינו אשר ה' אלפים י' – פ"ח (1327 – 1250) תלמידו המובהק של המהר"ם מרוטנברג. לאחר מאסרו הטרגי של רבו אף מילא את מקומו כמנהיגה של יהדות אשכנז. בעקבות רדיפות השלטונות נאלץ לעקור לספרד והפך להיות רבה ומנהיגה של יהדות ספרד יחד עם הרשב"א. תורתו ידועה במיוחד על ידי פסקי ההלכות שסידר על הרי"ף ובהם שילב את תורתם של בעלי התוספות הצרפתים בתורתם של חכמי ספרד. הוא הוכר על ידי הבית יוסף כאחד משלושת עמודי הפסיקה שעל פיהם מוכרעת ההלכה. מלבד פסקיו שעל סדר המסכתות נודע הרא"ש כמשיב גדול. בתקופה האחרונה התברר שגם עסק בעריכה סופית של קבצי התוספות. התוספות בדרך כלל כוללים משא ומתן שהתנהל בבית המדרש ונרשם על ידי תלמידים, ולאחר מכן העורך של התוספות היה נותן להם את צורתם הסופית. התוספות שנערכו על ידי הרא"ש ושנדפסו לפני כעשרים שנה על רוב מסכתות הש"ס ניכרים בבהירות מיוחדת וכן נמצאים בתוספות הללו חידושים נוספים שאינם בתוספות שלפנינו. בשנים האחרונות נתגלו קבצים נוספים של תוספות רא"ש שלא היו ידועים ומכון אופק הדפיס בשנת תש"ס תוספות רא"ש על פסחים וכן את הקובץ הנוכחי על חגיגה.
נביא דוגמא מהחידושים בתוספות רא"ש: בחגיגה דף טז: הביאה הגמרא את הסיפור  על רבי יהודה בן טבאי ראש הסנהדרין שהרג עד זומם יחיד. וכשבא שמעון שטח אמר לו ששפך דם נקי שהרי אין הורגים עדים זוממים אלא אם מזימים את כל העדים. והגמרא מתארת את צערו של ר' יהודה בן טבאי על הטעות שקרתה לו. התוספות שואל מדוע הגמרא לא מבררת כמו במקומות אחרים איך יכולה לקרות תקלה כזו לצדיקים? ועונה התוספות שרק על מכשול שנוגע לאכילת איסור יש עזרה מיוחדת לצדיק שלא יכשל. בתוספות רא"ש נוסף עוד תירוץ שר' יהודה בן טבאי פשע שהורה ללא השתתפות נשיא בית הדין שמעון בן שטח. תירוץ זה אינו נמצא בראשונים אחרים והוא כמובן חידוש גדול להלכה.
בנוסף לתוספות הרא"ש הוסיפו המוציאים לאור ליקוטים מחיבורי ראשונים שבכוונתם להוציא לאור ועל כך ראויים הם לברכה. בהזדמנות אחרת נסקור בעז"ה את פעולותיו של מכון אופק אשר הפכו להיות מהמובילים בהוצאת ספרי ראשונים שהיו גנוזים עד כה בכתבי יד.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.