English | Francais

Search


> > > ספר הכשרות הרב יצחק יעקב פוקס ירושלים תשס"ב (תקנד עמ')

ספר הכשרות הרב יצחק יעקב פוקס ירושלים תשס"ב (תקנד עמ')


אף שהספר נקרא על שם הכשרות והמחבר מגדירו "אוסף דינים והנהגות בענייני כשרות המטבח הכלים והמאכלים", המעיין יגלה שהספר מקיף יריעה רחבה של נושאים ונותן מענה לרוב הבעיות והשאלות ההלכתיות שנוגעות למטבח הן מבחינת כשרות והן מבחינת שבת ויו"ט, מצוות התלויות בארץ ועוד.
שיטת הפסיקה של המחבר היא ליקוט דברי גדולי הפוסקים הגרש"ז אוירבך זצ"ל ויבדלו לחיים הגרי"ש אלישיב והגר"ש וואזנר שליט"א, וכן מספרי השו"ת המפורסמים בדור האחרון. במקרה של מחלוקת הוא בדרך כלל ממליץ להחמיר אך מציין גם את הדעות המקילות.
הספר מסודר בצורה נוחה, כתוב בצורה בהירה ויש בו גם מבוא וכן פתיחות מחשבתיות ומוסריות לחלק מהנושאים. יש מקום להצטער על חסרונם של פסיקות מבית המדרש של גדולי תורה המזוהים עם הציונות הדתית ולקוות שיהיו כאלו שישלימו גם את החיסרון הזה.
נביא כמה מהפסקים המופיעים בספר: פרק ח סעיף יא: "לקראת שבת יש לפתוח את קופסאות השימורים, האריזות והשקיות הסגורות או המחוברות על ידי הדבקה או לחץ אויר- כדי לצאת ידי כל השיטות". ובהערה הביא את השיטות בעניין שיש מתירים ויש אוסרים מדרבנן או מדאורייתא. בסעיף מה הוא כותב שאם היתה הפסקת חשמל בשבת שתוקנה ע"י פועלים יהודים אסור להשתמש במקרה שידוע שלא נמצאים באזור אנשים שנמצאים במצב סכנה.
לסיכום, זהו ספר מועיל ושימושי שכדאי להחזיקו בכל בית עם ההסתייגויות שצוינו לעיל. ספר זה מצטרף לספרים אחרים של המחבר, שהידוע שבהם הוא "תפילה כהלכתה", שזכה לפרסום רב.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.