English | Francais

Search


> > > שו"ת באהלה של תורה, חלק ד', הרב יעקב אריאל בהוצאת מכון התורה והארץ, תשרי תשס"ג (494 עמ')

שו"ת באהלה של תורה, חלק ד', הרב יעקב אריאל בהוצאת מכון התורה והארץ, תשרי תשס"ג (494 עמ')

הספר שלפנינו הוא החלק הרביעי בסדרת ספרי השו"ת שמוציא הרב יעקב אריאל שליט"א, רבה של רמת גן.
נושאי התשובות בכרך זה סובבים סביב ענייני ארץ ישראל, מדינת ישראל ומצוות התלויות בארץ.
שמה של סדרה זו הוא "שאלות ותשובות", ואכן רוב התשובות נכתבו בעקבות שאלות מעשיות ומתוך מגמה להכריע הלכה למעשה. מאידך גיסא, ניכר בסגנונן של התשובות שהמחבר, בדרכו לבירור ההלכה, אינו מחמיץ הזדמנות לעסוק בלימוד עיוני ולפלפל בהלכה כמקובל בגדולי האחרונים כאילו אין לפניו מקרה מעשי. לעתים, ה"בשר" בתשובה אינו קשור כל כך לשאלה המעשית והוא בבחינת "חי הנושא את עצמו". מלבד התשובות המעשיות ישנם מאמרים שנדפסו בדרך כלל בקבצים כמו תחומין ועניינם הוא בירורים כלליים. ראוי לציין גם את הבקיאות העולה מתוך התשובות. למשל במאמר על בני נח (סימן כד) מובאים עשרות רבות של נושאים מהש"ס שנוגעים לתחום זה.
נביא כמה מהשאלות המופיעות בספר:
בסימן א- מפלפל האם צריך כוונה בישוב הארץ על פי השיטות השונות בשאלה אם יש מצווה ומהו מקורה ושורשה.
בסימן יט- בירור הלכתי מקיף הכולל סקירה היסטורית של הדיונים בנושא "סיכון עצמי לשם הצלת אחרים במלחמה".
בסימן מה- בירור כיצד יתנהג אורח אצל אדם שאין ידוע אם מפריש תרו"מ כהלכה.
בסימן סו- הערות על פירוש המשניות לרמב"ם על מסכת שביעית.
ספר מלא וגדוש ובודאי יתפוס מקום חשוב בין ספרי השו"ת של דורנו.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.