English | Francais

Search


> > > ילקוט יוסף הלכות ערלה הרב יצחק יוסף ירושלים תשס"ב (תשסח עמו')

ילקוט יוסף הלכות ערלה הרב יצחק יוסף ירושלים תשס"ב (תשסח עמו')


זהו הכרך הכ"ה שמוציא הרב יצחק יוסף בנו של הראשל"צ הגר"ע יוסף שליט"א, הסדרה שמתחילה באה לתרגם את הפסקים, העולים מתשובותיו הארוכות של אבי המחבר, לציבור הרחב,  הפכה להיות בכרכים האחרונים, ובמיוחד בכרך זה להיות ספר שמביא את חידושיו ופסקיו של הרב יצחק יוסף עצמו. המחבר מקיף את כל דיני ערלה ונטע רבעי ולא מניח דבר שקשור לדיני ערלה בלא להתייחס אליו. התרחבות זו מועילה ללומדי תורה שעוסקים בהלכות אלו אך יש בה חיסרון ביחס למטרתו הראשונית של הספר - להביא לציבור את פסקי ההלכה בקיצור ובצורה ברורה. זאת כיון שהספר גדול ומסורבל.
נביא כמה מהפסקים בספר: ערלה נוהגת גם בחוץ לארץ למרות שפרשיית ערלה פותחת במילים "כי תבואו אל הארץ" מפני שיש הלכה למשה מסיני שגם בחו"ל יש חובת ערלה. הוא מביא את חקירת האחרונים האם ההלכה למשה מסיני הרחיבה את האיסור של ערלה שמופיע בפסוק גם לחו"ל וממילא גם בחו"ל העובר על האיסור יהיה חייב מלקות או שמא זהו חיוב חדש שבו לא נאמר החידוש. האחרונים דייקו ברמב"ם שאין מלקות בערלה בחו"ל ובשיטת השאילתות והבה"ג דייקו שיש מלקות מכיוון שכתבו שבחו"ל מתחילה הערלה רק לאחר שמתחילה בא"י. (הגר"ח הל' מאכלות אסורות פרק י). החזו"א חידש שגם לשיטת השאילתות והבה"ג ההלכה למשה מסיני אינה מחייבת מלקות ובכל אופן הפשט של הכתובים מחייב גם את הנלמד מהלכה למשה מסיני (עמ' מט). עוד, דן הוא  באריכות גדולה בהדלקת נרות חנוכה משמן ערלה (עמ' ע). לסיום, זהו ספר חשוב ובמיוחד לתלמידי חכמים שימצאו בו בקעה גדולה להתגדר בה.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.