English | Francais

Search


> > > חידושי הרמב"ן למסכת בבא מציעא בעריכת הרב אליהו רפאל היישריק מכון הרב הרשלר ירושלים תשס"ב (תרסו עמודות)

חידושי הרמב"ן למסכת בבא מציעא בעריכת הרב אליהו רפאל היישריק מכון הרב הרשלר ירושלים תשס"ב (תרסו עמודות)


רבי משה ב"ר נחמן (תתקנד –ל 1270 - 1194) גדול חכמי ספרד בדורו הן בהנהגה ציבורית והן בלימוד. כתביו מקיפים את כל חלקי התורה ובכל תחום בו עסק הרמב"ן הוא מראשי המדברים. קשה לתאר היום את לימוד תורה שבכתב ללא פירוש הרמב"ן על התורה. בלימוד הגמרא הוא כתב כמה ספרים, חלקם ביישוב דברי הרי"ף מהמשיגים עליו, והם: מלחמות ה' כנגד בעל המאור וספר הזכות כנגד הראב"ד. וחלקם חידושים על סדר הגמרא ברוב מסכתות הש"ס. מלבד אלו ישנם ממנו ספרים בהלכה ותשובות. לשון הרמב"ן בחידושיו היא קצרה ותמציתית ועליה כתב ר"י קנפאנטון (מחכמי ספרד בתקופת הגירוש) בספרו דרכי תלמוד (סימן יב) "כי כל דבריו הם במשקל ובמספר ובמידה" ועל כן "צריך אתה לעיין בעיון דק היטב ולהשתדל ולהוציא ולצמצם לשונו בענין שלא ישאר בו דבר מיותר אפילו אות אחת!". בהוצאה שלימה ומסודרת של חידושי הרמב"ן החל הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל (תר"ל – תשי"ד 1954 – 1870 ראש ישיבה ומחבר אבן האזל) ואף שמאז יצאו כמה מהדורות, נראה שהמהדורה שלפנינו היא הקרובה ביותר לרצוי. תחילתה של מהדורה זו נעשתה ע"י הרב משה הרשלר זצ"ל ובהוצאת "מכון התלמוד הישראלי" והמשכה ע"י בני משפחתו במכון הקרוי על שמו.
נביא משהו מהחידושים: בדף עג: הגמרא מספרת שרבינא קנה פירות ובזמן הקניה המוכרים הוסיפו לו פירות יותר ממה שביקש מהם ללא תוספת תשלום. הוא בא לרב אשי ושאל אותו מה הדין. רב אשי פסק לו להיתר מפני שזו הוזלת מחיר רגילה וכן הוסיף ואמר לו שהאדמה ממנה באו הפירות אינה גזולה בידי מוכרי הפירות אלא היא רכוש המלכות והמלכות יכולה לקבוע שהיא תהיה רכוש של מי שמשלם מיסים עליה. רש"י פירש שהדיון הראשוני בין רבינא לרב אשי הוא על בעיית ריבית מכיון ששילם מראש והרי זו כהלוואה וקיבל יותר. הרמב"ן מקשה עליו שעדיין לא מובן מדוע התיר רב אשי הרי זו באמת ריבית! הרמב"ן מציע יישוב לרש"י שבמקח וממכר אם המוכר משנה את המחיר ומחליט להוזיל את השווי של החפץ ולתת יותר לקונה אין בזה בעיה של ריבית. המהדירים מציינים שישנה גם גישה אחרת בראשונים שבכלל במקח וממכר ריבית היא יותר קלה והם גם מפנים להשלכה הלכתית מהדיון הזה.
הרמב"ן עצמו מציע פירוש אחר מרש"י. לדעתו רבינא הוטרד מכך שמוכרים בזול וראה בזה סימן שהם גזלנים מכיון שאדם שמוכר את שלו אינו מוכן להוזיל עד כדי כך. עפי"ז כל הדיון מלכתחילה עסק בשאלת הבעלות על הקרקע והאם המוכרים הם גזלנים.
עיון מדוקדק בראשונים האחרים (בשיטה מקובצת הובאו פירושי הרשב"א והראב"ד) יראה עד כמה פירוש זה פותר בעיות רבות בהבנת הסיפור.
אנו מאחלים למכון לסיים במהרה את הוצאת הסידרה כולה.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.