English | Francais

Search


> > > פסקי תשובות חלק שני הרב שמחה ב"צ א. רבינוביץ ירושלים, תשס"ב (תתשיב עמ')

פסקי תשובות חלק שני הרב שמחה ב"צ א. רבינוביץ ירושלים, תשס"ב (תתשיב עמ')


בכל דור קמים מאספים שמקבצים את דברי הפוסקים של דורם ואת הקודמים להם ובמיוחד את אלו המפוזרים בספרי השו"ת, ומסדרים אותם על סדר השו"ע ע"מ להקל על מציאתם של פתרונות הלכתיים לבעיות שהתעוררו ואינן מפורשות בשו"ע, או מקומות בהם נחלקו הפוסקים על הפסיקה שהייתה מקובלת לפניהם והמאסף מביא את השיטה החולקת לידיעת כלל הלומדים. נזכיר חלק מהספרים: "שערי תשובה" על או"ח, "פתחי תשובה" על שאר חלקי שו"ע, "דרכי תשובה" על יו"ד וכן המאסף הגדול של דורנו אוצר הפוסקים של שו"ע אה"ע. לאלו הצטרף ספר זה שממנו יצאו כבר ארבעה חלקים, הקודמים על חלקים ג', ה', ו', בשו"ע או"ח והנוכחי על חלק ב. המחבר זכה וספרו נתקבל בבתי המדרש מכיון שהוא מסודר, ברור ונח לשימוש. החלק שלפנינו הוגדל פי שניים בהיקפו מקודמיו מתוך מטרה להקיף יותר מקורות ולעסוק ביותר פרטים הלכתיים.
בהלכות ברכות הוא מרחיב את הדיבור בנושא הברכה על פירות מרוסקים ומעוכים (עמ' תרפט) הוא קובע שהכללים בזה הם:
א. פרי שדרך לאוכלו מרוסק ונוטעים אותו לכך ודאי ברכתו לא משתנית.
ב. פרי שרוסק לגמרי באופן שברכתו "שהכל" אם נשארו בו חתיכות פרי או קליפות (מהקליפות שנאכלות בתפוחים) וכך מקובל לעשות באותו סוג רסק, דהיינו להשאיר בו חתיכות – מברכים עליו את ברכתו המקורית. עוד הוא מוסיף שברכה על הפרי תפטור ברכה על רסק אפילו כשברכתו "שהכל". פירות שנשתנתה צורתם ללא ריסוק ברכתם נשארת. כמו פופקורן ותירס תפוח. לעומתם לדר וקורנפלקס שנעשים ע"י ריסוק מוחלט של הפירות, ברכתם "שהכל".
נברך את המחבר שיזכה להשלים את הסדרה כולה לתועלת הציבור.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.