English | Francais

Search


> > > שמ"ש ומגן שו"ת חלק שלישי הרב שלום משאש, ירושלים תש"ס (שמ"א עמ')

שמ"ש ומגן שו"ת חלק שלישי הרב שלום משאש, ירושלים תש"ס (שמ"א עמ')


עם פטירתו של הרב משאש זצ"ל, רבה של ירושלים רצינו לייחד מדור זה לפעלו הספרותי. אמנם הספר האחרון שיצא מתורתו הוא פירושים על התורה "וחם השמש" שיצא כשבועיים לפני פטירתו. אך ספר זה לא הגיע עדיין לידינו על כן נסקור את ספר השו"ת האחרון שיצא בחייו והשביעי במספרו (לאחר ד' כרכי תבואות שמ"ש וב' כרכים ראשונים של שמ"ש ומגן).
סגנונו של הרב הוא מיוחד במינו בהיותו כתוב בשטף ובטבעיות. הוא משתף את הקורא בלימוד ובכתיבת התשובה ובכל העניינים שמסביב לה בלא להסתיר דבר ובכך הקורא נמשך אל הדברים ומזדהה עם כותבם. הרב לוחם מלחמתה של תורה. חוזר ודן בעניינים שונים פעם אחר פעם בלא לאות. מול גדולי הדור כמו הגאון רבי שאול ישראלי זצ"ל ויבל"א הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א וכן מול אברכים צעירים צורבא מדרבנן שכותבים לו ומשיגים עליו והוא שב ומעמיד את דבריו ואינו רואה בזה טרחה יתרה. כדרך פסיקה הוא מדגיש שעיקר מטרתו לברר את דעת מר"ן בשו"ע וסביבה הוא בונה את פסיקתו אך אינו נמנע מלהיכנס לדיונים מעמיקים בדברי הראשונים ובביאור הסוגיות מחד, ובדקדוק בדברי פוסקים ראשונים ואחרונים מאידך. למותר הוא להביא מפסיקותיו של הרב שמקיפות את כל ד' חלקי השו"ע. בהלכות ברכות ושבת, בשאלות של גירות ע"ז ואבילות, בהיתר ממזרים, ובגטין וכן בענייני הו"מ.
וי לה לארעא דישראל דחסרא גברא רבא, השמ"ש יצא ופנה היום.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.