English | Francais

Search


דרך בינה פירוש לספר שופטים


הרב אברהם שושנה מכון אופק ירושלים תשס"ג ( שיח ע"מ)
הרב שושנה שידיו רב לו בהוצאת ספרי ראשונים ע"י מכון אופק, שהוא הקימו ועומד בראשו, חיבר פרוש על דרך הפשט שמתייחס באופן מקיף גם לדברי חז"ל והראשונים. בקיאתו של הרב שושנה בספרות ראשונים וכן בספרי אחרונים ניכרת בחיבור. הוא מחבר בין דיונים הלכתיים וכן בין פירושי הראשונים על התורה והש"ס לבין נושאים העולים לדיון בספר שופטים. בנושאים מרכזיים בספר הוא מקדים מבואות ומביא את הצדדים השונים תוך כדי שהוא דן בדברים בצורה יסודית. לדוגמה: בפרשת נדרו של יפתח הוא מביא את המחלוקת האם נעשה שם מעשה של הקרבת קרבן אדם, הוא מביא את הרמב"ן שתקף את הגישה שמעמידה את נדרו של יפתח שהיוצא מביתו ראשון יהיה מוקדש היינו לעבודת ה' ולא לקרבן, אחת הטענות של הרמב"ן היא שלא יעלה על הדעת שבנות ישראל מבכות יחד עם בת יפתח רק בגלל שלא תתחתן ותהיה צריכה לעבוד את ה' בפרישות וכן אין להעלות על הדעת שיהיה חק בישראל לעשות צ' ימים בשנה שבהם יתנו את בת יפתח רק בגלל שהופרשה לעבודת ה'. הרב שושנה דן בטענה זו שסוף סוף יש כאן סיבה להצטער שאינה זוכה לבנות בית ולעסוק בישוב העולם שזו מצווה גדולה. ומבאר את קושיית הרמב"ן שהיא מוסבת בעיקר על ימי האבל הלאומיים שאין להם מקום ( עמ' קטג-צ). סגנונו של הספר הוא מתאים יותר לרגילים בספרות תורנית שכן הפירוש מעורב עם דיונים שונים בהלכה ובאגדה. לסיכום זהו ספר שמקרב את ספר שופטים אל הלומד ומאפשר עיון בנושאי הספר מתוך מרחב של שיטות שונות במפרשים. ראוי לציין גם את צורתו החיצונית של הספר, כשאר ספרי מכון אופק, ועל כן ברוכים יהיו.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.