English | Francais

Search


> > > משכנות אפרים הרב אפרים בורודיאנסקי זצ"ל, הוצאות מכון אור יקרות י-ם תשס"ג (שח' עמ')

משכנות אפרים הרב אפרים בורודיאנסקי זצ"ל, הוצאות מכון אור יקרות י-ם תשס"ג (שח' עמ')


הרב אפרים בורודיאנסקי זצ"ל (תר"ע- תשנ 1910-1990) היה מגדולי התורה של דורנו, ונחשב כאחד מתלמידיו החשובים של ר' שמעון שקאפ זצ"ל, שימש כמרביץ תורה במקומות רבים הוא נודע במיוחד כראש הכולל "שבט מיהודה בת"א, מיסודו של הגרא"י אונטרמן זצ"ל הרב הראשי לישראל, שהיה קודם לכן רבה של תל אביב,  וכעורך האינצקלופדיה תלמודית במקומו של הרש"י זוין זצ"ל. לפני פטירתו הכין ספר חידושי תורה "בנין אפרים", שיצאו לאור שנה לאחר פטירתו. בימים אלה עמלים בני משפחתו על הוצאת שאר כתביו. הספר הזה על מסכת שבת וקונטרס על ענייני חנוכה הוא הראשון בסדרה של ספרים שהם מתכוונים להוציא. המחבר היה מיוחד בבקיאותו העצומה בספרי האחרונים וכן בספריהם של ראשונים גם מאלו שאינם מהנלמדים כסדרם בישיבות. כמו כן היה מפולפל ביותר וחידושיו מלאים ברעיונות מקוריים ובנקודות מבט חדשות בסוגיות בהם עסק. יש לציין שלעיתים חריפות ובקיאות זו מקשות על הקורא שמנסה למצוא את דרכו בים החידושים ולתפוס את הנקודה המרכזית אליה מכוון המחבר. בני המשפחה שהיו מודעים כנראה לכך סידרו בקונטרסים הארוכים שבענייני קדשים וטהרות מפתחות מפורטים ואולי היה כדאי לעשות זאת בכל סימני הספר.
יש בספר דיונים חשובים בהלכות שבת (יעוין עמ' פט בעניין חשמל בשבת) אך נביא דוגמה ממילי דחנוכה: בסימן כו דן המחבר בקושיית הפני יהושע מדוע היו צריכים לשמן טהור שידלוק ח' ימים ע"י נס והרי יש מחלוקת האם "טומאה דחויה בציבור", כלומר עבודת הקרבנות בטומאה האם היא רק מתוך חוסר ברירה – "דחויה", או "טומאה הותרה בציבור" כלומר במקרה שרוב הציבור טמא, נעשית העבודה לכתחילה מתוך טומאה ולשיטה זו אין צורך בנס שיהיה שמן טהור שהרי " הותרה"!
המחבר מעלה לדיון כמה כיוונים: עפ"י המלב"ים(!) יש דין מיוחד של "המנורה הטהורה" שעליה, לדעתו, לכל הדעות לא נאמר הכלל "טומאה הותרה בציבור". עוד תירוץ הוא כותב עפ"י ר' חיים מבריסק שעיקר המצוה במנורה שתהיה דולקת אך מעשה ההדלקה אינו אלא הכשר מצוה וכלפיו לא נאמר הכלל "טומאה הותרה" אלא רק "דחויה". תירוץ נוסף הוא מעלה עפ"י הרא"מ בחידושים לסמ"ג שהכנת השמן בטומאה לצורך המנורה לא "הותרה".
נציין לסיום כי אחד מתלמידיו המובהקים הוא הרב יהושע רוזן שהעמיד מאוד ואלפי תלמידים בישיבת ירושלים לצעירים ובישיבת מרכז הרב וכן את חיבתו של המחבר לבחורי ישיבות ההסדר.
ברכתנו למשפחת המחבר שיזכו להשלים את מלאכתם ולהוציא את כתבי אביהם לאור.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.