English | Francais

Search


> > > שו"ת מענה אליהו דבי אליהו, דוד רבינוביץ תאומים הוצאת מכון תורני ישיבת אור עציון תשסג (שפט' עמ')

שו"ת מענה אליהו דבי אליהו, דוד רבינוביץ תאומים הוצאת מכון תורני ישיבת אור עציון תשסג (שפט' עמ')

מחבר הספר המכונה "האדר"ת" היה מגדולי ישראל בדורו (תרג – תרסה 1905- 1843) הוא כיהן רבה של פוניבז', מיר ולבסוף של ירושלים. וכן  נודע כחותנו של הראי"ה קוק זצ"ל ואחר פטירת בתו שהייתה אשת הראי"ה דאג לחתן אותו עם בת אחיו שגדלה בביתו. הוא היה מחבר פורה ושופע שרוב ספריו נותרו גנוזים בכתב יד והקיפו את כל תחומי ההלכה והמחשבה. בשנים האחרונות החלה התעוררות גדולה במקומות שונים להוציא את כתביו ולעסוק בתולדותיו. בארה"ב הוקם מכון שמתכנן להוציא את כל כתביו. בכרך הראשון שהוציאו ובו תולדות חייו, הוצנעו כמעט  לחלוטין קשריו עם הרא"יה. לעומתם במכון ירושלים בשיתוף עם ישיבת בית אל הוחל בהוצאת ספריו על התורה, וכן בישיבת אור עציון שהוציאה את הספר שלפנינו, בהוצאות אלו מוארים תולדות חייו של "האדר"ת" ללא שינויים. הספר שלפנינו מכיל תשובות של "האדר"ת" בנושאים שונים ובולטת גאונותו ויכולת הפסיקה שלו תוך כדי שליטה מדהימה במקורות.
נביא דוגמאות :בסימן ז' הוא מביא בשם אביו חידוש והוא שתפילת ערבית בשבת היא חובה משום " זכור את יום השבת לקדשו" ומעלה כמה השלכות מכך כמו לגבי זמן התפילה ועוד.
הוא דן בברכה על מצוות קידוש השם, לדעתו ראוי לברך על מצווה זו ואף הוסיף לומר שיתכן ור"ע בירך שהחיינו כשנהרג על קידוש השם וצ"ע (סימנים ל', מו'). בסימן סו יש דיון ארוך בסוגיית "לפני עיוור".
 העורך, הרב יעקב נוביק ציין למקורות הספר והשקיע מאמץ גדול בחיפוש ובבירור הדברים ועל כך ראוי הוא לברכה, אומנם בכמה מקומות נשמטו מקורות כמו בסימן טו'.
נעשה גם משגה בעריכת הספר כש"קידשו" את סדר התשובות שהיה במחברתו של "האדר"ת" ולא ערכו את הספר עפ"י סדר השו"ע ואף לא הוסיפו מפתח לתשובות עפ"י השו"ע (מפתח מקורות שכולל את השו"ע אינו יעיל ) וכן אין מפתח עניינים לספר. נאחל לישיבת אור עציון שתזכה להמשיך ולהוסיף מפעליים תורניים  לתועלת הציבור.  
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.