English | Francais

Search


> > > הלכות הרב אלפס עם ספרי הרמב"ן על מסכת כתובות והערות דליות דוד, מהרב דוד מצגר מכון נוה אשר ירושלים תשס"ג (212 עמ')

הלכות הרב אלפס עם ספרי הרמב"ן על מסכת כתובות והערות דליות דוד, מהרב דוד מצגר מכון נוה אשר ירושלים תשס"ג (212 עמ')


רבינו יצחק אלפסי, הרי"ף (ד"א תשע"ג – תתס"ג  1103-1013) נחשב כמי שפתח את תקופת הראשונים. מיד לאחר מפעלו הגדול של רבינו חננאל שפירש את כל התלמוד הבבלי בא הרי"ף והוציא את המסקנות ההלכתיות שעולות מן התלמוד וסידר אותם על פי סדר המסכתות. סביב ספר ההלכות שכתב נבנתה ספרות שלימה באופן ישיר ובאופן עקיף. רבים מהראשונים ייחדו את חיבורים להערות על דברי הרי"ף  – רבינו אפרים, הרז"ה והראב"ד השיגו עליו, והרמב"ן השיב על דבריהם. חלק פירשו את הרי"ף כמו הר"י מלוניל, ר"י אלמנדרי, הר"ן, נימוקי יוסף ועוד. וחלק השלימו והרחיבו אותו כמו ספר ההשלמה והרא"ש. ניתן לזהות את השפעתו של הרי"ף גם על פסקי הרמב"ם שהיה תלמיד הר"י מיגש, תלמידו המובהק של הרי"ף. כמו כן בכל חידושי הראשונים על הש"ס אנו מוצאים התייחסות לדעתו ומתקיים דיון מעמיק בדבריו. למרות המרכזיות של חיבור זה וכן של חיבורים שנכתבו עליו, עדיין לא זכינו למהדורות מדוייקות של ספרים אלו. תופעה זו מעוררת תמיהה במיוחד לאור העיסוק הרב בהוצאת ספרי קדמונים ואחרונים בדורנו כשספרי הרי"ף ומלחמות הרמב"ן שעליו מוטלים כ"מת מצוה". הרב דוד מצגר שידיו רב לו בהוצאת ראשונים ואחרונים, ובמיוחד ראוי לציין את הוצאת רבינו חננאל שעסק בה והצליח להוציא על כל סדר מועד. נטל על עצמו גם את היוזמה הזו, להוציא מהדורה חדשה של הרי"ף עפ"י כתב יד מדויק ומתוך השוואה לדפוס ראשון. להוצאה שלפנינו מצורפים גם ספרי הרמב"ן "מלחמות ה'" כנגד הרז"ה ו"ספר הזכות" כנגד הראב"ד, כמו כן נוספו חידושי בעל ה"עיטור" על הרי"ף. וכן כנספח הוא השלים חסרונות שיש בחידושי הרשב"א על מסכת כתובות. את הספר פותח מבוא מאלף שסוקר באופן נרחב את הספרות שסביב הרי"ף. הוצאה זו מציבה רף גבוה מאד לעוסקים בהוצאת דברי ראשונים מכתבי יד.
נקוה שיימצאו לרב מצגר שותפים ומסייעים למפעלו. ראוי היה שהוא מצידו ישתדל לקבוע מסגרת ברורה יותר להוצאה ויחליט אילו ספרים הוא מתכוון להדפיס יחד עם הרי"ף ובכך יתן קביעות לתוכניתו החשובה. נדמה שכדאי לשאוף להכנסת ספר המאור והשגות הראב"ד בשלמותם להוצאה זו.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.