English | Francais

Search


> > > "משנת יעקב" על ספר "עבודה" בי"ד החזקה לרמב"ם, הרב יעקב ניסן רוזנטל תשס"ג (שעב עמ')

"משנת יעקב" על ספר "עבודה" בי"ד החזקה לרמב"ם, הרב יעקב ניסן רוזנטל תשס"ג (שעב עמ')


הרב יעקב ניסן רוזנטל, לשעבר אב"ד בחיפה, הוציא לאור בשנים האחרונות את חידושי תורתו כשהם מסודרים עפ"י סדר ספרי הרמב"ם. הכרך שלפנינו הוא העשירי בסדרה זו ונושאו הוא ספר "עבודה" במשנה תורה לרמב"ם.  הספר מרחיב את היריעה בענייני סדר קדשים שכידוע ה"שולחן ערוך" איננו עוסק בהם והרמב"ם הוא המפרש המרכזי של הלכותיו. דרכו של המחבר להביא בכל נושא בו הוא עוסק מגוון של ראיות מסוגיות הש"ס, הראשונים ועד אחרוני האחרונים. הוא אינו מצטמצם בביאור דברי הרמב"ם ומטרתו היא הבנת הנושא הנדון לאור השיטות השונות בראשונים.
נביא דוגמה מדבריו: בראש הספר הוא דן בדעת הרמב"ם "שיש מצוה לבנות בית המקדש להיות מוכן להקריב בו קורבנות" והוא תמה הרי לדעת הרמב"ם מקריבים קורבנות אע"פ שאין בית מקדש קיים. על כן, הוא טוען שמצוות בניית הבית אינה רק כדי להקריב בו אלא זו מצוה שעומדת בפני עצמה כחובה להכין בית לד'. הוא מציין גם שני מקורות נוספים בעניין. האחד הוא ספר החינוך (מצוה תמ) שקובע כדבר פשוט שאף אם מותר להקריב כיום אין חיוב להקריב. ומתוך דבריו עולה דין חדש שאף אם אפשר להקריב כיום בלא מקדש כיון שאין חובה אסור יהיה להקריב ביו"ט או בשבת את קרבנותיהם מכיוון שהשבת והיו"ט אינם נדחים בעבור הקרבת רשות. מקור נוסף הוא דברי הנצי"ב בכמה מקומות שקובע שאין "ריח ניחוח" בהקרבת קרבנות בזמן שבית המקדש חרב לפי שנאמר "והשימותי את מקדשיכם ולא אריח ריח ניחוחכם". מתוך יסוד זה הוא מיישב את השאלה מדוע אין נוהגת מצות ניסוך המים בימנו כפי שמוכח מדברי הרמב"ם שתלה דין תוספת שביעית בזמן שבית המקדש קיים (בגמרא נאמר שתוספת שביעית תלויה בניסוך המים). מכיוון שניסוך המים קשור לחובת ההקרבה.
לסיכום, כל לומד ומתעניין בסדר העבודה ובענייני בית המקדש ימצא בספר זה הן מקורות רבים והן דיונים למדניים מעמיקים.
נברך את המחבר שיזכה להשלים את הסדרה על כל ספרי הרמב"ם ולהוסיף עוד ח"לים בתורה כאוות נפשו, בבריות גופא ונהורא מעליא.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.