English | Francais

Search


> > > סוגיות בהלכות צבא ומשטרה, הרב אלכסנדר לוינזון, מוסד הרב קוק ירושלים תשס"ג (שפצ עמ')

סוגיות בהלכות צבא ומשטרה, הרב אלכסנדר לוינזון, מוסד הרב קוק ירושלים תשס"ג (שפצ עמ')


מחבר הספר המכהן ברבנות המשטרה בתפקידים בכירים ליקט בספר זה מפרי עמלו ולימודו. חלק מהמאמרים בספר הם בסגנון ישיבתי ועוסקים בעניינים לימודיים מופשטים וחלקם בהדרכות מעשיות פרטניות שניתנו ליחידות משטרה שונות כולל ליחידה העוסקת בזיהוי חללים.
המאמרים ההלכתיים מתבססים בעיקר על פוסקי זמננו כשהמחבר מביא את המקורות לפסקים ומוסיף בהם נותן טעם.
בין הסוגיות הנידונות בספר: ענייני נוסח התפילה ושינוי מנהגים מאשכנז לספרד והפוך (דרך אגב, תשובת הרב הראשי לישראל הראי"ה קוק המצויינת בספר בודאי לא נדפסה בשנת תרצח אלא בחיי הרב לפני שנת תרצה, ושוב נדפסה בשו"ת אורח משפט שיצא בהוצאת מוסד הרב קוק וכדאי היה לציין לספר זה שמצוי בידי הלומדים ולא לחוברת משנת תרצח). דיני ברכת שהחיינו אמירת טל ומטר ועל הניסים וכן דיון על שאלה מעניינת של חובת תלמוד תורה לשוטרים שעוסקים בפעילות מבצעית. הדיון בסימן זה סובב סביב הפטור של תלמוד תורה בייחס למצוות אחרות. אמנם לכאורה היה מקום לעורר דיון סביב השאלה העקרונית של תפקוד המשטרה במדינה יהודית – דברים בהם הרחיבו הגר"ש ישראלי, הגר"ש גורן ועוד.
הערה זו בודאי נכונה גם לדיונים בהמשך בייחס לפעילות המשטרה בשבת, דבר שדן בו המחבר במיוחד בסימן על יציאה לפעילות מבצעית בשבת כספק פיקוח נפש בפנינו.
בהמשך הספר מקדיש המחבר מקום נרחב לכללי זיהוי קרבנות אסון ותאונה. שאלות אלו עולות לפני שולחנם של תלמידי חכמים בעת שבאים להתיר עגונות ומאמר זה יהיה להם לעזר רב, בשעת הצורך שלא תבוא.
לסיכום, ספר זה דיונים מעניינים ונקודות לעיון ולהעמקה שמעוררות את הקורא לעסוק בעניינים אלו.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.