English | Francais

Search


> > > ברכות שנשתקעו, הרב צבי גרונר מוסד הרב קוק ירושלים תשס"ד (רע"ט עמ')

ברכות שנשתקעו, הרב צבי גרונר מוסד הרב קוק ירושלים תשס"ד (רע"ט עמ')

ברכות שנשתקעו, הרב צבי גרונר מוסד הרב קוק ירושלים תשס"ד (רע"ט עמ')
בעל "ספר החינוך" מנסח את מטרת הברכות כך: "הזכרה לעורר נפשנו בדברי פנו כי הוא המבורך, ומבורך יכלול כל הטובות. ומתוך התעוררות הטוב הזה בנפשנו ויחוד מחשבתנו להודות אליו, שכל הטובות כלולות בו והוא המלך עליהם לשולחם על כל אשר יחפוץ".
הרב גרונר, בחיבורו, עוסק בבירור שאלות היסוד של הברכות. מה היא הברכה, מה הם חלקיה ובעיקר על מה מברכים ומה הם הכללים לפיהם נוהגים בנושא זה . במהלך השנים נאסף חומר רב בנושא ואנו מגלים ברכות רבות שאין אנו נוהגים לברכן כיום. אף על פי שבעבר נהגו לברכן, או לפחות היו ראויות לאומרן לדעת אמוראים וראשונים.
המחבר דן באריכות בהבדלים שבין שיטת התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי. אם מברכים גם על עשיית המצוה לפני קיומה כמו בניית סוכה, עשיית ציצית ועוד. המחבר מציין בין היתר את דעת "מגן אברהם" שפוסק לברך על עשיית ציצית, לכאורה, כשיטת הירושלמי שנדחתה.
נציין דבר מעניין נוסף, שהמחבר מפנה אליו - נוסח הברכה שהכהנים מברכים לפני "ברכת כהנים" "אשר קדשנו בקדושתו של אהרן". המחבר טוען כי לדעת הרמב"ם נוסח זה הוא הנוסח הפותח את כל הברכות שמברכים הכהנים בבית המקדש, דהיינו, הברכות שלפני אכילת הקורבנות. הוא מביא גם דעות חולקות המצמצמות נוסח זה רק לברכת כהנים.
לסיום שתי הערות טכניות: א. שימוש מופרז בראשי תיבות שאינם שכיחים, מי מכיר את הספרים פו"ח, הג"ב, אצהו"י אליהם מפנה המחבר, כמו כן, אין מפתח לספרים בסוף הספר מה שהיה יכול לאפשר את מציאתם. ב. בעיה זו קיימת גם ביחס לשימוש רב בסוגריים המקשים על הקריאה.
נאחל למחבר ולנו כי בזכות העיון בהלכות ברכות נזכה להתברך בכל מילי דמייטב.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.