English | Francais

Search


> > > רבנו הרצי"ה קוק זצ"ל, כתב הרב אבינר ערך הרב זאב נוימן ספריית חוה ירושלים ה' תשס"ד (312 עמ')

רבנו הרצי"ה קוק זצ"ל, כתב הרב אבינר ערך הרב זאב נוימן ספריית חוה ירושלים ה' תשס"ד (312 עמ')


במלאת כ"ב שנים לפטירתו של הרצי"ה קוק זצ"ל (בשנת תשמ"ב), לאחר שהשלים הרב אבינר את הוצאת רוב שיחותיו של הרצי"ה על התורה ולאחר שריכז חומר רב מתלמידיו הרבים של הרצי"ה שנדפסו במשך שנים בחוברות ה"עטורי כהנים" במדור "קורות רבינו". החליט הרב אבינר לנסות להנחיל את מורשתו ודמותו של הרצי"ה בדרך השווה לכל נפש. הוא מנסה ללכת בדרך המשלבת את הלימוד מתורתו וממעשיו יחד עם הלימוד מהבחינה של "והיו עיניך רואות את מוריך". לכן הוציא את הסיפורים יחד עם תמונות רבות מחייו. בספר שלפנינו עולה דמותו הייחודית של הרצי"ה שהפך את ספרי אביו לתנועה חיה ופועלת. הרצי"ה הקדיש חלק גדול מחייו ומכוחותיו לעיסוק בתורת אביו, בחייו ולאחר פטירתו, וזאת מתוך התבטלותו מוחלטת לכן ראה זאת כמשימת חייו להעביר אותה לתלמידיו ולציבור הרחב. נביא כמה ממידותיו ומדבריו המופיעים בספר: בראשית הספר מופיע יחסו המיוחד לרעייתו שלאחר פטירתה בצעירותה (בשנת תש"ד) לא הסכים להתחתן שוב עד פטירתו (לח שנים). הוא הקפיד מאוד בכבודם של אחרים ולא הסכים להיעזר בתלמידיו אא"כ לא היתה לו ברירה מפאת זקנתו או חוליו. "בשנותיו האחרונות כאשר נזקק לשירות מבחינה רפואת זכר תמיד להודות על כל מה שעושים עמו, הן לאחיות בבית חולים והן לכל אדם". (עמ' 42) כמו כן: "רבנו הקפיד מאוד לא להתחיל לאכול כל עוד כל הנוכחים לא קיבלו את מנת האוכל שלהם". הוא גם הקפיד מאוד בדיבורו ועל כך אמר: "האדם הבריא הטהור והשלם מתגלה בדיבורו". סיפור מופלא מופיע ביחס לראי"ה קוק שבייסוד המושבה מגדיאל נתנו לו מעדר כדי שיטע את השתיל הראשון אך הוא בהתרגשות גדולה חפר בידיו ונטע את השתיל. לאחר מכן הסביר שנזכר במדרש על הפסוק "אחרי ה' אלוקיכם תלכון... ובו תדבקון" וכי אפשר לבשר ודם להידבק בשכינה "שהיא אש אוכלה" אלא מתחילת ברייתו של עולם לא נתעסק הקב"ה אלא במטע תחילה אף אתם כשנכנסין לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחילה" ומדרש זה עורר ברב תחושה שהוא מידבק בשכינה ולכן התרגש כל כך, וחפר בידיו את הבור שלתוכו שחל את השחול.
ביומו האחרון חזר הרצי"ה על הפסוק "צוה לעולם בריתו" ובכך העביר לתלמידיו ומעריציו את התחושה של נצחיות עם ישראל וברית העולמים שבין ישראל להקב"ה.
הספר ערוך ביד אומן והשילוב שבין המעשים והתמונות נעשה במזיגה נוחה ונעימה ומתקבלת בעין יפה על ידי הקוראים.
נברך את העורכים שילכו חיל אל חיל ויוסיפו להוציא ספרים בסגנון זה שמביאים את תורת רבותינו לכלל הציבור.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.