English | Francais

Search


הליכות שלמה חלק ב' מועדים


מאת הרב שלמה זלמן אוירבך – בעריכת הרבנים יצחק טרגר ואהרן אוירבך ירושלים תשס"ד (תעה עמ')
הגרש"ז אוירבך זצ"ל שלאחרונה מלאו עשור שנים לפטירתו, היה מעמודי ההלכה המרכזיים של דורנו. מיוחד היה בכך שהיה מדקדק בהלכה לפרטי פרטיה. הוא הקדיש חייו ואת כוחותיו המרובים לנושא זה, שבו באה לידי ביטוי גדלותו התורנית העצומה. רבים ראו באישיותו, הליכותיו ובהנהגותיו "שולחן ערוך מהלך". שניים מנכדיו של הרב נטלו על עצמם את המעמסה הגדולה לטרוח ולברר כיצד נהג הרב ומה הייתה דעתו בשאלות הלכתיות רבות, הנוגעות לחלק "אורח חיים" ב"שולחן ערוך". הכרך הראשון שהוציאו על הלכות תפילה, התקבל בשמחה בציבור. בעקבותיו יצא כרך זה המקיף את מועדי תשרי, חנוכה ופורים.
הספר בנוי בצורה מורכבת למדי. בראש העמוד פסקי הלכות מתחתיהם מדור ההסברים ולמטה מדור הערות ומקורות. מבנה זה נובע ממגוון המקורות בהם מצאו הנכדים את מקור תורת זקנם. חלקם רשימות שיעורים ותשובות שבכתב, מהם תשובות שבעל פה ומהם סיפורים והנהגות שנמסרו מפי תלמידיו ובני משפחתו. בין פסקי ההלכות גם נמצאות הנהגות והדרכות שיש בהם בבחינת "שימושה גדול מלימודה". כדוגמא נביא ענין השנוי במחלוקת, בעמ' שכו מובאים סיפורים שמהם עולה שאין זה ראוי להשתמש במליצות מפסוקי התנ"ך לצורך ענייני חול. לעומת זאת בעמוד שכז מובאת דעתו של הגרש"ז שהתנגד להגדרת ימים מסוימים בשנה כמסוגלים להצלחה. לדעתו אין להתחשב אלא בימים שלגביהם יש מסורת מחז"ל.
נביא כמה פסקים בענייני הפורים: לדעת הגרש"ז יוצאים ידי חובה במשלוח מנות אף אם המקבל אינו רשאי לאכול את המנות מטעמי בריאות. הטעם הוא מפני שם שגם במשלוח מנות שכזה יש בו להגביר את השמחה והריעות. לעומת זה פוסק הוא שהשולח מנות "על מנת להחזיר" דהיינו שיחזיר המקבל מנות לו, מסתבר דלא יצא.
לדעת הגרש"ז אין עניין מיוחד במשלוח מנות דווקא על ידי שליח, אך, הואיל וכך כתב "בניין ציון" היה מהדר לעשות משלוח אחד ע"י שליח.
נסכם כי זהו ספר מעניין וחשוב שניתן ללמוד ממנו רבות על הליכותיו של גדול בישראל, ולהפיק ממנו תועלת מרובה.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.