English | Francais

Search


> > > שערי שאול – פסחים / הרב שאול ישראלי, ירושלים ה'תשס"ה (קצ עמ')

שערי שאול – פסחים / הרב שאול ישראלי, ירושלים ה'תשס"ה (קצ עמ')


בשורה טובה היא לכל לומדי תורה והוגיה ששיעוריו הכלליים של מרן הגאון רבי שאול ישראלי זצ"ל על מסכת פסחים יוצאים לאור. ל"ו שנים שימש הגר"ש ישראלי כראש ישיבת מרכז הרב, אליה שב עם מינויו לבית הדין הגדול בירושלים. בתקופה זו הוא נתן באופן קבוע שיעור בהיכל הישיבה ובו העלה את חידושיו בסוגיות הנלמדות בבהירות ובעמקות. הוא היה נוהג לרשום את שיעוריו לעצמו לפני הכנתם ורשימות אלו הם הבסיס לספר שלפנינו. דבר מופלא שעולה מהרשימות הוא שמעולם לא חזר על שיעוריו הקודמים ובכל מחזור של לימוד בישיבה למרות שהתלמידים התחלפו ברובם הוא עיין בסוגיות כבתחילה והמשיך להוסיף ולחדש כאילו היה זה שיעורו הראשון. בנוסף לשיעורים הוסיף העורך גם את דרשות שבת הגדול וכן לקט מספריו הנדפסים כבר ובכך השלים את יריעת החידושים על כל המסכת.
נביא דוגמאות מהשיעורים:
בסימן י"ד הוא עוסק בברכה על ביעור החמץ. מתוך עיון בנוסח הברכה הוא עומד על ההבדלים שבין שיטות הרא"ש והרמב"ם בהגדרת ביעור החמץ. הרא"ש מבאר שהנוסח הוא על ביעור מפני שהבדיקה היא ראשיתו של הביעור ולשיטתו שהמצוה מתקיימת בכך שבזמן שמתחיל איסור החמץ לא יהיה חמץ בבית. ואילו הרמב"ם סובר שהביעור נעשה לפני זמן איסור החמץ ולכן הוא מסביר שהברכה היא על ביעור מפני שהביעור נעשה כבר על ידי הביטול. בסימן ט"ו הוא דן במחלוקת הגדולה באחרונים האם יש שליחות במצוות המילה. הוא מגיע למסקנה שבמצוות המילה יש שני חלקים. היות האדם מהול ומעשה המילה עצמו ולפי זה הוא מיישב כמה מהקשיים בענין.
"חמרא למריה וטיבותא לשקייה" זכה מרן הגר"ש ישראלי לחתן שנטל על עצמו במסירות רבה לעסוק בהוצאת כתביו. הוא הרב אברהם ישראל שריר, מהלומדים הותיקים בבית המדרש של "ארץ חמדה" ומחברם של כמה ספרים בעצמו. בעבודתו המסורה יצאו לאור כמה כרכים מתורת הגר"ש ישראלי וביניהם כרך זה שנערך על ידו בסדר נאה ובתוספת כותרות ומפתחות. ועוד ידו נטויה להמשיך ולהוציא מכתבי מו"ח ועל כך ראוי הוא לברכה ולעידוד.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.