English | Francais

Search


> > > נחלת יעקב / הרב זיסברג, מכון תורני אור עציון ה'תשס"ה (930 עמ')

נחלת יעקב / הרב זיסברג, מכון תורני אור עציון ה'תשס"ה (930 עמ')


הרב יעקב זיסברג מתמסר שנים רבות לעיסוק בעניני מצוות ישוב הארץ על ענפיה השונים. ועלה בידו להוציא ספר גדול המקיף את כל עניני המצוה.
נביא כמה דוגמאות מהספר:
הוא דן בשאלה האם יש יכולת כפיה למגורים בשכונות החדשות שבירושלים על-פי דברי המשנה בכתובות "הכל מעלין לירושלים" הוא מביא כמה הסברים שלפיהם יש אכן יכולת כזו. הרב אונטרמן הוכיח מהמשנה שכוונתה לעיר ירושלים כולה גם מעבר לאיזורים שאכלו מעשר שני. הרב הדאיה התייחס לקירבה אל הקודש וסוף סוף גם השכונות החדשות קרובות יותר משאר חלקי הארץ. סברה נוספת העלו האחרונים שיישוב השכונות החדשות מחזק את מעמדה של העיר כולה ועל כן זה נחשב לחלק מהעליה לירושלים.
מאמר נוסף מוקדש לשאלה האם יש משמעות לעצמאות מדינת ישראל האם כעצה טובה בלבד או גם כקיום מצוה.
הרב מוכיח מדקדוקים בדברי הרמב"ן שעיקר מצוות ישוב הארץ היא כאשר יש רבונות ושליטה בארץ וכן היתה דעתו של ה"אור גדול" שמצוות ישוב הארץ היא מצוה של הציבור, אם כי יש גם חולקים על תפיסה זו.
בהמשך הפרק הרב דן על שורה של מצוות אשר יתכן ולאור השיבה לארץ של חלקים נכבדים מעם ישראל, יקבלו שוב תוקף דאורייתא. וביניהם תרומות ומעשרות, שמיטה, תקיעה בחצוצרות ועוד. דבר מענין הוא מביא לגבי העירוב שכח השלטון היהודי לסלק את הנכרי מאפשר עירוב חצרות ואכן הרב אוירבך זצ"ל סמך על כך ולעומתו הרב אלישיב שליט"א אינו סומך על כח השלטון משום שהבג"ץ ימנע מהשלטון להיכנס לבתים ועל לדעתו רשות הגוי מבטלת את עירוב החצירות.
בסוף הספר הובא קונטרס נרחב על שלושת השבועות.
המחבר מאריך בספרו על כל פרט ופרט וביסודיות רבה הוא מציין כמעט לכל דבר שנכתב בנושאים אלו וניכר שהושקע בהם עמל רב.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.