English | Francais

Search


> > > אורים ותומים חלק ב' עם משפט יהונתן / הרב יהונתן אייבשיץ, מכון זכרון אהרון ירושלים התשס"ה (תשל"ח עמ')

אורים ותומים חלק ב' עם משפט יהונתן / הרב יהונתן אייבשיץ, מכון זכרון אהרון ירושלים התשס"ה (תשל"ח עמ')


רבי יהונתן אייבשיץ (ת"ן – תקכ"ד 1690-1764) רבן של קהילות אה"ו, היה ידוע בחריפותו המופלאה שבאה לידי ביטוי בספריו המרובים על התורה וכן בכתביו ההלכתיים שכוללים חידושים על הרמב"ם והשולחן ערוך. חיבורו "אורים ותומים" נכתב במקורו על כל שולחן ערוך חושן משפט אך היה גנוז בכתב יד המחבר. נכדיו הוציאו חלק ממנו לאור, עשר שנים לאחר פטירתו, חלק מהספר אבד ולא נמצא עד היום.
הספר מחולק לשני חלקים, כדרכם של ספרים רבים בתחום זה, "אורים" הם פסקי ההלכות העולים ממפרשי השו"ע בקצרה. ו"תומים", הם פלפולים וחידושים ארוכים בנושא ההלכתי.
במהדורה שלפנינו הספר יוצא לאור מחדש באותיות מאירות עינים מוגה ומתוקן ובשולי העמוד מדור נרחב של חידושים שמביא את דברי גדולי ישראל שעסקו בספר זה בספריהם וכונסו כאן למקום אחד בידיו האמונות של הרב יעקב זריהן.
נביא דוגמה מהציונים בספר:
בסימן ס סעיף ו פוסק מרן המחבר שאף שלא ניתן להקנות דבר שלא בא לעולם, ניתן להתחייב על דבר שלא בא לעולם. ה"תומים" (ס"ק י) כתב בשם "כנסת הגדולה" שלמרות שההתחייבות חלה אם המתחייב נפטר יורשיו אינם מחוייבים לקיים את ההתחייבות. ה"תומים" מסכים לדבריו ומוסיף חילוק בין התחייבות מעכשיו שתלויה בתנאים, שאז היורשים חייבים לקיימה לבין התחייבות לממון שיבוא וההתחייבות אינה חלה מעכשיו ואז היורשים אינם חייבים לקיימה. המהדיר מרחיב בעניין ומביא שבספר "נתיבות המשפט" קיבל את דברי ה"תומים" אבל בספר "קצות החושן" חלק עליהם וטען שההתחייבות חלה על גופו של המתחייב וממילא עוברת גם ליורשיו. יש מקום להתפלא על המהדיר שלא ציין שמחלוקת זו תלויה במחלוקת מפורסמת אחרת של אותם חכמים בשאלה מדוע יורשים חייבים לשלם חובות אביהם. לדעת ה"תומים" ו"נתיבות המשפט" המחייב הוא היותם ממשיכי הוריהם "ברא כרעא דאבוה" ועל כן הדבר הקובע מבחינתם האם הם צריכים לשלם את החוב, הוא האם נוצר חוב או לא, לעומת זאת ה"קצות" סובר שהסיבה שיורשים משלמים היא מפני שיש שעבוד על הנכסים שבידיהם ולכן מבחינתו של ה"קצות" מכיוון שנוצר שעבוד על ידי ההתחייבות, השעבוד מחייב גם את היורשים. (יש לציין שהמהדיר עסק במחלוקת זו בהרחבה גדולה בהוספות שלו בסוף הספר על סימן סו אך כאן לא הזכירה.)
הוצאה זו מצטרפת לשורת הספרים המכובדת שמכון "זכרון אהרן" הוציא בשנים האחרונות. על ספרי הוצאה זו מוטבע חותם מיוחד של איכות ורצינות ונברך שימשיכו במפעלים נוספים להגדיל תורה ולהאדירה.  
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.