English | Francais

Search


> > > כנסת מחקרים כרך ב' / פרופסור ישראל תא שמע, מוסד ביאליק ירושלים התשס"ד (352 עמ')

כנסת מחקרים כרך ב' / פרופסור ישראל תא שמע, מוסד ביאליק ירושלים התשס"ד (352 עמ')


פרופסור ישראל תא שמע ז"ל שנסתלק לאחרונה בעקבות מחלה קשה, עסק כל ימיו בתורתם של ראשונים. בספריו הרבים התוה דרך של עיון מחקרי תורני שבוחנת את שני צדדיו של המטבע. הצד התורני לעומקו וללא פשרות ולעומתו הצד ההיסטורי והמציאותי. הבנת שניהם יחדיו מביאה לתפיסה מושלמת ורחבה של ההלכה.
ספר זה הוא האחרון שהספיק להוציא מתחת ידיו, והוא חלק מסידרה הכוללת אוסף של מחקריו בתולדות הראשונים. הסידרה השלמה תכלול כרכים נוספים ונקוה שיימצאו אלו שישלימוה כפי שתיכנן המחבר.
נביא דוגמאות מהמחקרים שבקובץ:
הספר פותח בתולדותיהם של כמה חכמים שתולדותיהם עלומים. הראשון הוא הרי"ץ גיאת מחכמי ספרד במאה הי"א, תא שמע סוקר את חיבוריו השונים הידועים לנו ומשלים את הלקט המצומצם שנעשה מחידושי הרי"ץ גיאת לבבא מציעא.
לאחר מכן הוא עובר לדמותו של הר"י מיגש תלמידו של הרי"ף וכפי שמתאר אחד מהראשונים: "וכשנכנס רי"ף לספרד ונתיישב באליסנא הלך ר' יוסף הלוי אליו ממדינת אשביליא והוא כבן י"ב שנה ועמד לפניו כי"ד שנה לקרא יומם ולילה והיה לו לרב יצחק בן נבון והגדילו בחכמה וסמכו קודם פטירתו, וכתב לו ספר שאפילו בדורו של משה לא אישתכח כוותיה". (הראב"ד ב"ספר הקבלה") דהיינו הרי"ף שברח באחרית ימיו לספרד פגש שם את הר"י מיגש שהיה נער בן י"ב שנה ומפגש זה הביא להעמדתו של אחד מגדולי ישראל שהרמב"ם כותב עליו "חי ד' שתבונתו של האיש הזה בתלמוד מפליאה כל מי שמתבונן בדבריו ועומק עיונו עד שיכול אני לומר עליו לפניו לא היה מלך כמוהו בשיטתו". בהמשך המאמר נותן המחבר תיאור מלא ומסכם את כל הידוע לנו על יצירתו התורנית של הר"י מיגש.
הפרק שלאחריו עוסק בחכם מופלא נוסף והוא רבי מאיר הלוי אבועלפיא "הרמ"ה" ובו בין היתר סקירה מקיפה על חיבורו של הרמ"ה ל"מסורת סייג לתורה" המוסר את הנוסח המדוייק של התורה.
לסיכום, סידרה זו ראויה לעלות על שולחנם של לומדי תורה וכל חובב תורתם של ראשונים ימצא בה טוב טעם ודעת
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.