English | Francais

Search


> > > דברים שיש להם שיעור / בעריכת הרב יהודה שביב, מכון צומת ניסן ה' תשס"ה (508 עמ')

דברים שיש להם שיעור / בעריכת הרב יהודה שביב, מכון צומת ניסן ה' תשס"ה (508 עמ')


אחת הדרכים המשובחות להנצחת נפטרים, שהתקבלה במיוחד בשנים האחרונות, היא הוצאת קובץ מאמרים בנושא מסויים. ספר זה העוסק בהיבטים שונים של מצוות "כיבוד אב ואם" יוצא לאור כהנצחה ליוני דבירי הי"ד. חייל צעיר, בוגר מדרשיית נועם שנפל בלבנון בשנת תשנ"ח (1998). אביו ר' אברהם דבירי יזם וטרח בכינוס המאמרים והוציאם לאור.
נסקור חלק מהמאמרים בקובץ:
הראשל"צ הרב אליהו בקשי דורון הרב הראשי לשעבר עומד על הקשר שיש בין כיבוד הורים לכבוד המקום, הוא מוצא לכך ביטויים בהלכה ומייסד את הדברים על השותפות של הקב"ה עם ההורים בהבאת הילד לעולם ולפי ביאורו של רבינו בחיי שההורים שותפים גם בצד הרוחני.
הרב שלמה דיכובסקי דיין בבית הדין הגדול סוקר את נושא "החינוך למצוות". הוא דן גם בשאלה מי חייב לחנך. הוא מוכיח שראשונים נחלקו עד כמה מוטלת החובה לחנך גם על בית הדין. כמו כן הוא דן בשאלה אם החובה להתחנך מוטלת גם על הקטן עצמו. הרמב"ן כתב "דלאו מצוה דברא אלא דאבא" אך התוספות סוברים שגם הקטן עצמו מחוייב במצוות מכח החינוך. בסוף הדברים הוא מביא התפתחות מעניינת בבתי הדין. הגר"א גולדשמידט זצ"ל פסק בהיותו בב"ד הגדול שלהורים יש אך ורק חובות כלפי ילדיהם אך בתקופה מאוחרת יותר בהרכב ב"ד הגדול בראשות הגר"ע יוסף שליט"א כתב הגרא"י וולדינברג שההורים גם זכאים ליהנות מהשהות במחיצת ילדיהם וזכות זו ההורה רשאי לתבוע בבית הדין.
הרב פרופסור דניאל הרשקוביץ דן בפרטי ההלכה של קריאת שם אביו בפניו וכן מפרט את דיני החם, והסבא בנושא זה. (עיינו גם בשו"ת במראה הבזק ח"ה תשובה פב)
דיון מענין מעלה הרב חיים שלמה שאנן ביחס לחובות כלפי האב לאחר מותו של האב. במהלך הדיון עולים גם שאלות של בעלות על ממון הירושה וחובות המשפחה כלפי נפטרים. (גם בנושא זה עיינו בשו"ת במראה הבזק ח"ד תשובה קלז).
הספר ערוך בטוב טעם בידי הרב יהודה שביב ויש בו קיבוץ של מאמרים גם מנושאי משפט פסיכולוגיה ועוד שנותנים מבט רחב על נושא חשוב זה של כיבוד הורים.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.