English | Francais

Search


> > > התורה והארץ ז' בעריכת הרב יהודה זולדן, מכון התורה והארץ כפר דרום ה'תשס"ה (427 עמ')

התורה והארץ ז' בעריכת הרב יהודה זולדן, מכון התורה והארץ כפר דרום ה'תשס"ה (427 עמ')


מכון התורה והארץ ששכן שנים רבות בכפר דרום הניב פירות תורניים רבים. ברכת הארץ שרתה על תושבי המקום הן במעשה ידיהם הגשמי והן במעשה הרוחני. ספר זה הוא השביעי מתוך סידרת קובצי מאמרים שהוציא המכון בנושא המרכזי בו עסק והוא מצוות התלויות בארץ. סדרה זו מצטרפת לקבצים נוספים שהוציאו בכמה נושאים קשורים כמו ביכורים ועוד. הנושא שבו עוסק הספר בעיקר הוא מעמדו ההלכתי של חבל עזה מבחינת המצוות התלויות בארץ.
נביא תקציר של חלק מהמאמרים:
הרב יהודה זולדן סותר את הקשר הארוך השנים של עם ישראל לאיזור זה. בתחילה מובא האזור בתנ"ך כחלק מנחלת שבט יהודה. יהודים התישבו באזור זה ובמסכת סוטה אף מוזכר "ר' אלעזר בן יצחק איש כפר דרום" בקהילת יהודי עזה שימשו גם רבנים חשובים שהידוע ביניהם הוא רבי ישראל נאג'ארה.
הגרי"ש ישראלי זצ"ל דן בחילופי מכתבים עם יבלח"א הרב יעקב אריאל ביחס לגבול הדרומי של א"י ומסקנותיו ביחס לחיוב תרומות ומעשרות מדרום לאשקלון, היו שאין להפריש תרו"מ לכל הדעות באיזור זה.
הרב יעקב אריאל דן גם ביחס לקיום מצוות ישוב הארץ ומעלה שלוש שיטות בראשונים:
א. מצוות ישוב הארץ תלויה בגבולות ההבטחה שהבטיח ה' לאברהם.
ב. המצווה תלויה בכיבוש עולי בבל ויתכן שגם לדעה זו יש מצווה? גם בישיבה בחבל עזה מתוך מטרה להרחיב את גבול ישראל.
ג. מצוות הישיבה קיימת גם בתחום עולי מצרים.
כמוכן מרחיבים בנושא זה הרב ישראל אריאל והרב יהודה עמיחי. מובאת גם תשובתו המחודשת של הגר"ש גורן זצ"ל שרצה לחדש את המצוות התלויות בארץ בכל המקומות שנכבשו בידי צה"ל. מקום נכבד מוקדש בספר להיסטוריה של יהדות עזה ובין היתר מופיע התיאור המדהים של רבי עובדיה ברטנורא שמציג את קהילת עזה כמפוארת ביותר לעומת קהילת יהודי ירושלים הדלה והעניה!
נקווה בעז"ה שספר זה ישמש לחיזוק הכיסופים גם לחלק זה של ארץ ישראל.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.