English | Francais

Search


> > > צהר גליון כה בעריכת הרב עזריאל אריאל בהוצאת ארגון צהר אביב תשס"ו (160עמ')

צהר גליון כה בעריכת הרב עזריאל אריאל בהוצאת ארגון צהר אביב תשס"ו (160עמ')


חוברות צהר היוצאות ארבע פעמים בשנה מכילות בחובן דיונים ופולמוסים, בעיקר, בעניינים העומדים על הפרק וכן בשאלות מחשבתיות ואמוניות. החוברות ערוכות בצורה נעימה ומעמידות רמה גבוהה של דיון מתוך בהירות הטענות וביסוס נרחב ומפורט של העמדות השונות.
נביא מהמתחדש בחוברת:
במאמר הראשון יוצא הרב מיכאל אברהם בחידוש נועז. לדעתו כל דיני "לפני עיור לא תתן מכשול" אינם רלוונטים ביחס לחילוניים של ימינו שהם תינוקות שנשבו וזאת מפני ש"אדם שאינו מאמין כלל, מופקע מעשיית מעשים שיש להם משמעות הלכתית, בין מצוה ובין עבירה". כלומר מכיון שאינם יודעים שיש איסור לעשות הרי הם אנוסים במעשה העבירה ו"אונס רחמנא פטריה" דהיינו אינו עבירה כלל שהרי אין בו כוונת עבירה, ממילא מותר לעשות זאת ולכן אין המכשיל גורם לעבירה שהרי המעשה שנעשה באונס אינו "מעשה עבירה". אמנם צ"ע בדבריו שהרי הרבה מהפוסקים הבינו שאונס רק מונע הטלת עונש על העבירה אך אינו מתיר אותה וכפי שכתב ה"אגרות משה" שדבר פשוט הוא שאסור לאנוס אדם לעבור עבירה וצ"ע.
הרב אריה כ"ץ, אברך בכולל ארץ חמדה, דן בשאלה כיצד צריך לתכנן תקציב של מדינה או של ארגון ציבורי לפי ההלכה למשל עד כמה צריך להתחשב בסיכונים עתידיים ולהקצות להם תקציב מיוחד, כשהדברים נוגעים להכנות לקראת דברים שעדיין אינם קיימים בפועל.
אריה שטרן מתווכח עם כותבים בחוברות קודמות בהבנת "סגולת ישראל" לפי הרמב"ם. לדעתו הרמב"ם מייקר את עם ישראל אך ורק בגלל יתרונם המידותי.
הרב בלס עונה לו בדברים קצרים ולא כל-כך ברורים כשהוא מפנה לספרו העומד לצאת לאור שבו ירחיב בסוגיה. בהמשך החוברת דיונים נרחבים על ה"חוקה לישראל" כשאחד המאמרים מאזכר את הכנס שנעשה בנושא על ידי "ארץ חמדה". בין הכותבים נזכיר גם את בוגרי הכולל הרב עדו רכניץ והרב גד אלדד וכן את את הרב ישראל שריר חתנו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל ומלומדי בית המדרש הותיקים.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.