English | Francais

Search


> > > חמדת הארץ ח"ד – קידושין וגיטין / עורך: הרב דניאל כץ, בהוצאת מכון התורה והמדינה, תשס"ו (335 עמ')

חמדת הארץ ח"ד – קידושין וגיטין / עורך: הרב דניאל כץ, בהוצאת מכון התורה והמדינה, תשס"ו (335 עמ')


קובץ זה, מבית מדרשה של "ארץ חמדה", מוקדש לענייני קידושין וגיטין, המהווים כמחציתו של שולחן ערוך אבן העזר, ובו מצויים מאמרים של נשיא המכון מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל ויבדל"א נשיא בית הדין "משפט והלכה בישראל" מיסוד "ארץ חמדה" הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג. כמו כן כולל הקובץ את מאמריהם של ראשי הכולל ופירות חידושיהם של הרבנים הלומדים בכולל.
נביא מעט מנושאי המאמרים:
מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל מבאר את החילוק בין שליח הולכה שמינויו אינו דורש עדים לבין שליח קבלה שמינויו דורש עדים. לפי חידושו, שליח הולכה הינו מיופה כח לביצוע פעולת הקידושין ומינויו נחשב שלב מקדים לקידושין, ולכן אין בו צורך לעדי קיום ומספיקה הודאת בעל דין. לעומת זאת, שליח הקבלה של האישה אמור להיות כגופה ממש, ולכן מינויו נחשב כחלק ממעשה הקידושין וצריך בו ב' עדים. תודתינו נתונה לחתנו, הרב אברהם ישראל שריר (שבעצמו פרסם בקובץ זה מאמר בתנ"ך) שמסר לנו את כתב היד.
הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג, דיין לשעבר בבית הדין הגדול, המוסר שיעור קבוע בבית מדרשינו מיום היווסדו, חבר ועדת ההלכה של שו"ת "במראה הבזק" ונשיא בית הדין "משפט והלכה בישראל" מיסוד "ארץ חמדה", הולך "בעקבות רש"י בקידושין" ומעיר הערות קצרות על רש"י בדפים הראשונים של המסכת. בין היתר דן המאמר באמירה בקידושין, לשון קידושין, קידושין במלוה ועוד. בסוף המאמר ישנו ברור מקיף בדברי קצות החושן לענין "קידושין מדין עבד כנעני", דהיינו הקנאה שנעשית על ידי כסף של אדם אחד עבור אדם שני.
מו"ר הרב משה ארנרייך חקר בדין הקידושין, האם הם דומים להלכות הקנינים לחלוטין או שרק אופן היצירה שלהם דומה לקנין, אך תוצאת המעשה היא בתחום האיסורים. במאמר מובאות הראיות השונות לשני הצדדים, ומחלוקות שניתן לתלות בחקירה זו.
במאמר נוסף בקובץ זה דן הרב ארנרייך במהותו של שליח שלא ניתן לגירושין.
מו"ר הרב יוסף כרמל שליט"א חוקר בדיני נישואין וגירושין של אנשים שאינם בני דעת: קטנים, חרשים ושוטים, כאשר בנוסף לשוטה הקלאסי, אשר נקרא בימינו "חולה רוח", קיים סוג נוסף הנקרא ברמב"ם פתי, והוא אדם הלוקה בשכלו.
בנוסף למאמרים אלו ישנם בקובץ מאמרים רבים מפרי עטם של אברכי הכולל הדנים במגוון נושאים בקידושין וגירושין: היחס בין קידושין ונישואין, שומא בקידושין, שטר קידושין, מתי ראוי לאדם לגרש את אשתו, גדרים שונים של נתינה והנחה בגט, שליחות ועוד.
את הקובץ מסיים כרגיל מדור התנ"ך, אשר פותח במאמרו של מו"ר הרב יוסף כרמל "חוק וצחוק" אשר דן בהולדת יצחק.
לסיכום, אנו מקווים שיש כאן תורה מפוארת בכלי מפואר, הרבה תודות להשקעה המרובה של עורך הקובץ (אשר הינו גם העורך הקבוע של מדור זה), ונאחל לו הצלחה בכל אשר יפנה.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.