English | Francais

Search


> > > השופט והמשפט הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, בהוצאת כתבי מרן זצ"ל ירושלים כסליו תשס"ו (546 עמ')

השופט והמשפט הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, בהוצאת כתבי מרן זצ"ל ירושלים כסליו תשס"ו (546 עמ')


הרב עוזיאל זצ"ל (תרמ"ב - תשי"ב) הראשון לציון והרב הראשי לישראל היה בעל יכולת ביטוי מיוחדת שבאה לידי בטוי בכתביו המרובים. כבר למעלה מיובל מפטירתו ועדיין לא נסתיימה הוצאת כתבי היד. בימים אלא לאחר השלמת השו"ת הענק "משפטי עוזיאל" (ט' כרכים) יצא לאור ספר זה אותו כתב  הרב  כחלק מסדרת  ספרי הלכה בענייני חושן משפט ומלבדו נמצאים בהכנה ספרי דרוש נוספים, הגהות על הש"ס והרמב"ם.
בספר זה עולות לדיון סוגיות כבדות משקל, דינא דמלכותא, תקנות ציבור, מנהגים, רוב, תפיסה ועוד.
נביא את סיכום החלק הראשון בספר:
תורת ישראל הערוכה ושמורה בכל, נתנה לעמה לא רק עבודות פולחניות ומצוות שבין אדם למקום, לא רק מצוות של קדושה ומוסריות והתרוממות נפשית ולא רק אמונות טהורות ונשגבות, רחוקות מכל הזיה ותפלות ודרך חיים סלולה וישרה ללכת בה לטוב לנו ולבנינו כל הימים - אבל הוסיפה לתת לנו גם משפטים ישרים וצדיקים, שהם יסודות בריאים בעלי ערך נצחי לשלום האומה בחייה החברותיים והמשפחתיים, ומשפטים אלה אוצרים בקרבם כוחות העלולים להתפתח ולהתרחב לפי מידת ההתפתחות חיי החברה האנושית בכל ענפיה...
תורת ישראל  מסרה את חוקת המשפטים בידי אנשים נאמנים המסורים לה בכל נפשם, בתיתה להם הרשות והחובה להסתכל אל מצב השעה והתקופה שהם חיים בה, להתאים את החוקה אל החיים המציאותיים והממשיים לתקן את תקנותיהם, להוסיף בה גדרים וסייגים מצד אחד כדי  לשמור על היסודות העיקריים שלה שלא יתמוטטו במשך הזמן והשתנות צורת החיים ועם זה להוסיף בה עוד קווי זוהר וכוחות רעננים כדי שיהיו תמיד פוריים ועונים לכל שאלות החיים בכל צורותיהם. ויעויין עוד בהמשך הדברים, כיצד הוא מתאר את חיוניותה של תורה ושייכותה לתקופתנו.
יישר כחם של חברי הועד בנשיאות הגר"מ אליהו שליט"א והגר"א וולדנברג שליט"א ובניהולו של הרב עזרא ברנע שגואלים את כתבי היד ומזכים את הציבור כולו בתורתו של הרב עוזיאל זצ"ל.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.