English | Francais

Search


> > > אור זרוע השלם - מועדים וזרעים - רבי יצחק מוינא, מכון ירושלים אור עציון התשס"ו (תתפ"ו עמ')

אור זרוע השלם - מועדים וזרעים - רבי יצחק מוינא, מכון ירושלים אור עציון התשס"ו (תתפ"ו עמ')


רבי יצחק מוינא (תתק"מ-כ' 1184-1260) היה תלמידם של גדולי בעלי התוספות ושל גדולי חכמי אשכנז ורבו של המהר"ם מרוטנבורג. בספרו הגדול "אור זרוע" משולבים פסקי הלכות לפי סדר הש"ס עם שאלות ותשובות. מלבד חידושיו ופסקיו החשובים משמש ה"אור זרוע" מקור להבנת דעתם של רבים מחכמי דורו והקודמים להם שדבריהם נתגלו ונתבררו בספרו. מרכזיותו וחשיבותו של הספר באה לידי ביטוי בריבוי כתבי היד והמובאות ממנו בדורות שלאחריו. "הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל" פתגם זה נאה במיוחד לגורלו של ספר זה, שהיה ספון בכתב יד עד שהודפס לראשונה בשנים תרכ"ב - תר"נ, ועדיין לא הודפס בשלימות. על כן יישר כוחם של הרב שלום קליין שליט"א וחברי צוות מכון תורני "אור עציון" שליד הישיבה הגבוהה, שעוסקים בהוצאה מהודרת ומתוקנת זו. הכרך הראשון יצא בשנת תשס"א על מסכתות שבת ועירובין ועתה יצא לאור הכרך השני שעוסק בשאר סדר מועד וכן בהלכות זרעים. העבודה המפרכת שהושקעה בהוצאת הספר, בחינת כתבי היד והעיון בדברי המחבר, מורגשת בכל עמוד ועמוד.
נדגים ב"משהו" מהלכות חלה: בעמ' תשי"ג מובא הדיון בשאלה אם חיוב חלה בזמן הזה הוא מהתורה או מדרבנן. האו"ז מביא את דברי הגמרא (נידה מז.) שרב הונא בריה דרב יהושע פגש חכמים שדרשו שחיוב חלה מהתורה והוא השיב להם שחלה בזמן הזה דרבנן שהרי נאמר "בבואכם" - ביאת כולכם. ובזמן עזרא עלו רק מקצת ישראל. הוא הביא שרבינו יהונתן מלוניל עלה לארץ ישראל ופנה בשאלה לרבי יצחק ב"ר אברהם (ריצב"א - אחיו של הר"ש משאנץ) בשאלה האם חלה מהתורה או מדרבנן והנ"ל השיב שהיא מדרבנן וביסס את הדברים. ולפי זה הכריע שחלה בזמן הזה בטילה ברוב. ובהערות הביאו בשם הרמב"ן והרשב"א שחלה אינה בטילה ברוב אף שהיא מדרבנן אלא אם כן מדובר בחלת חוץ לארץ שאין לה עיקר מהתורה. ובהמשך הדברים מביא ה"אור זרוע" מדברי מורו רבי שמחה שהשיב לו וכן קטעים נוספים מתשובות הריצב"א. וכך אנו זוכים לראות את גדולי הראשונים כותבים תשובות מאיש לרעהו ומתנצחים בהלכה.
מפעל זה נמצא, במידה מסויימת, בראשית הדרך שכן חלק הארי של הספר עוד לפניהם. מברכים אנו את חברי המכון שימשיכו במפעל לזכות המחבר הגדול ולתועלת ציבור הלומדים.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.