English | Francais

Search


> > > ההגנה על צנעת הפרט - פרופסור נחום רקובר, ספרית המשפט העברי ירושלים תשס"ו (418 עמ')

ההגנה על צנעת הפרט - פרופסור נחום רקובר, ספרית המשפט העברי ירושלים תשס"ו (418 עמ')


פרופסור נחום רקובר עוסק שנים רבות בקירוב המשפט העברי לחיי המעשה לכנסת ישראל כמחוקקת ולבתי המשפט הכללי במדינת ישראל. ספר זה עוסק בנושא מרכזי בעולם המשפט והוא צנעת הפרט. כדרכו, הוא מראה כיצד נושא זה עלה לדיון אצל חכמי ישראל לדורותיהם והם קבעו בו כללים משמעותיים.
הספר מרחיב בהיקף גדול של מקורות ובמגוון נושאים: שמירת סוד, חרם דרבינו גרשום על קריאת מכתבים, סודות מסחריים, הגנת הפרט בביתו ועוד.
נביא מהדיון על חרם דרבינו גרשום ביחס לפתיחת אגרת פרטית, מה הדין במקרה שמטרת הפתיחה היא להציל מנזק.
נחלקו בזה הדעות. מדברי בעל שו"ת "הלכות קטנות" נראה שאין לפתוח ואילו רבי חיים פאלאג'י חלק עליו והתיר. דבר מעניין מעלה הרב שלמה דיכובסקי, מבית הדין הגדול בירושלים, לדעתו מותר לאדם פרטי לעשות זאת מדין "עביד איניש דלא לנפשיה" לעומת בית הדין שמוגבל יותר ביכולתו לעבור על החרם.
ויכוח נוסף עולה בפוסקים לגבי השאלה האם יהיה מותר למטרות חינוכיות לפתוח מכתבי תלמידים. הדברים מעניינים ומאלפים וברכותינו למחבר שימשיך להרחיב את דעת הציבור, בסוגיות ייחודיות אלו.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.