English | Francais

Search


גיליון מספר 1 - המחאות

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליוןהעקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון
 
א.      קנין דירה שנעשה על ידי המחאה / הרב זלמן נחמיה גולדברג
1.       תוכנה המפורש של המחאה היא הרשאה לבנק לתשלום כסף למציג ההמחאה. למרות זאת, באם יש אומדנא שמתן המחאה מבטא (גם) גמירות דעת להתחייבות ישירה בין כותב ההמחאה למקבל, יש לגמירות דעת זו תוקף הלכתי אף שאינו מפורש בשטר, ונוצרה התחייבות כזו.
2.       יצירת התחייבות של הקונה למקנה כדרך לביצוע קנין כסף תלויה במחלוקת ראשונים.
 
ב.       אחריות לווה על פרעון ההלואה לאחר שנתן המחאה / הרב דב ליאור
1.       הנותן המחאה למלוה, הרי הוא כאומר לו 'הילך מעותיך', אשר מבואר בשו"ע (סימן ק"כ סעיף ב) שהמלווה חייב באונסים.
2.       לפיכך, הפסדים בשל שינויי שער לאחר מתן המחאה מוטלים על המלוה.
 
ג.       חוב ששולם באמצעות המחאה ואבדה / הרב אריאל בראלי
1.       צ'ק אינו כסף מזומן.
2.       לפיכך, תשלום בצ'ק של צד ג' אינו נידון כפרעון.
3.       אם אדם שילם בצ'ק של צד ג', והצ'ק חזר, זכותו של המשלם לדרוש את הצ'ק בחזרה (או נזקים מחמת אובדן של הצ'ק), אך אין בתביעה זו עילה עיכוב חובו לפרוע את התשלום.
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.