English | Francais

Search


גליון מספר 7 - הוצאות משפט

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. חיובי בהוצאות משפט בעקבות ביטול התביעה / הרב א.ל. רביץ, בית הדין האזורי תל אביב
          א.          כאשר הצדדים פעלו בתום לב, אין חיוב הוצאות משפט.
          ב.          כאשר אחד הצדדים שיקר, בין אם התובע שיקר ובין אם הנתבע שיקר, חייב בהוצאות שנגרמו לצד השני בגין זה.
          ג.          לגבי סרבן: 1. הוצאות שהוצאו לכופו בדיני ישראל – חייב. אם הנתבע הפסיד, נחלקו הפוסקים אם ניתן לחייבו. 2. הוצאות שהוצאו לכופו בערכאות נחלקו הראשונים.
          ד.          כאשר הנתבע לא הופיע לישיבה, יש לחייבו בהוצאות על אותה הישיבה. אולם, רק בהוצאות שהוצאו (כגון: שכר טרחת עו"ד ונסיעות) ולא בהפסד ימי עבודה.
2. חיוב בהוצאות משפט / הרב יעקב רוזנטל, בית הדין האזורי חיפה
          א.          כאשר שני הצדדים פעלו בתום לב, אין חיוב הוצאות משפט.
          ב.          כאשר התובע תבע בשקר, ישנו חיוב בהוצאות מדינא דגרמי. כאשר הנתבע שיקר, תלוי במחלוקת הראשונים אם זה נחשב כגרמא או כגרמי, ומספק אין להוציא ממון.
          ג.          בכל אופן, גם אם מחייבים את הנתבע, הרי זה דווקא כשהוכח ששיקר. ואם חוייב בדין, אע"פ שלא הוכח ששיקר, אינו חייב בהוצאות לכולי עלמא.
          ד.          שני הצדדים חייבים בתשלום אגרת התביעה. אולם, מכיוון שישנו יחס בין האגרה ובין סכום התביעה, הרי שכאשר התובע הפריז בתביעה, וחוייב באגרה גבוהה, יש לתקן את סכום החיוב המוטל על הנתבע, לפי הסכום שהיה ראוי לתבוע.
          ה.          כאשר הנתבע לא הופיע לישיבה, יש לחייבו בהוצאות על אותה הישיבה. אולם, רק בהוצאות שהוצאו (כגון: שכר טרחת עו"ד ונסיעות) ולא בהפסד ימי עבודה.
3. חיוב התובע בהוצאות הנתבע בתביעת סרק / הרב שאול ישראלי והרב מרדכי אליהו
          א.          לדעת הרב ישראלי, כאשר אדם מגיש תביעת סרק, וגרם לנתבע להוציא הוצאות, חייב התובע לשלם את הוצאותיו. ואילו לדעת הרב אליהו, גם במקרה כזה אין חיוב בהוצאות משפט.
          ב.          כאשר בעל מגיש תביעה לשלום בית נגד אשתו, ובמקביל פונה לשדכנית, לדעת הרב ישראלי הדבר נחשב כתביעת סרק, ואילו לדעת הרב אליהו אין בזה תביעת סרק.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.