English | Francais

Search


גליון מס' 43 - בדיני אפוטרופסים

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. פיטורין עקב איחורים / בית הדין האזורי פתח תקוה
       א.         המפטר מורה באמצע שנת הלימודים ללא עילה מוצדקת, חייב לשלם לו שכר עד תום השנה.
          ב.         נחלקו הדיינים אם איחורים קבועים של ר"מ לכיתתו מהווים עילה מוצדקת לפיטורין.
          ג.          ישנו חיוב לשלם פיצויי פיטורין כפי הנהוג.
          ד.         המנהג בתשלום פיצויי פיטורין הוא לשלם אף אם העובד פוטר מסיבה מוצדקת, כל שלא פוטר מסיבות הגובלות בהתנהגות פלילית.
 
2. חזרה מעבודה עקב טענות הדדיות / בית הדין משפט והלכה בישראל
          א.         פועל שמעסיקו חזר בו באמצע העבודה, רשאי לתבוע שכרו אף על הזמן שלא עבד, אלא שיקבל שכר רק כפועל בטל.
          ב.         במידה שהפועל מצא עבודה במקום אחר, רשאי הפועל לתבוע ממעסיקו רק להשלים את ההפרש בין השכר שמקבל במקום העבודה החדש לשכר שהיה יכול לקבל אצל הראשון.
          ג.          במידה שמדובר בקבלן, יש הסוברים שאף אם מוצא עבודה אחרת, רשאי לתבוע את כל שכרו כפועל בטל, בנוסף על השכר מהעבודה הנוספת.
          ד.         כאשר המעסיק חזר בו מחמת אונס, לעולם אינו משלם אלא עבור חלק המלאכה שנעשה.
         ה.         פועל שלדעת בעל הבית אינו עובד כראוי, ובעל הבית רוצה להפסיק את עבודתו, נחלקו הדיינים אם הדבר נחשב חזרה של בעל הבית.
 
3. מעמדו של חוזה שהופר / בית הדין משפט והלכה בישראל
המבצע עבודה בעבור חברו, אף אם הצדדים הפרו את הסכם ההתקשרות שביניהם, שכרו של העובד יחושב מתוך התחשבות במחיר שסוכם מראש, ולא רק על פי מחיר השוק לעבודה שכזו.
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.