English | Francais

Search


גליון מספר 10 - קניית רכב

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. מקח טעות בקניית רכב / הרב אברהם דב לוין
א.       במקרה של מקח טעות עקב מום בדבר הנקנה, הטענה היחידה האפשרית הינה טענה של ביטול המקח, אך טענת הקונה כי הוא מעוניין במקח אולם רצונו בהשבת הפרש שווי/ערך הנובע מן המום אינה מתקבלת.
ב.       במקרה של מום בדבר הנקנה, המקח מתבטל גם אם המוכר לא היה מודע לקיומו של המום.
ג.        כאשר הקונה השתמש בחפץ הנקנה ורק לאחר זמן התגלה המום, וברצונו של הלוקח לבטל את המקח, עליו לשלם דמי שכירות בעבור זמן השימוש.
 
2. אונאה במכירת רכב / הרב נחום גורטלר
          א.         העובדה כי רכב מסוים הינו רכב חברה אינה נחשבת כמום לענין החזרת המקח.
          ב.         גם אם לאחר זמן הקונה מכר את הרכב ואז הפסיד את הפרש המחיר, אין זו עילת תביעה כשלעצמה מכיוון שאין זה אלא גרמא.
          ג.          למרות שהפער קטן משישית מערך הקנייה, עדיין ישנו חיוב להשיב את הפרש השווי, הואיל ושוויו של הפער מחמת המום ברור על פי מחירון ידוע.
 
3. נזק תוך כדי בדיקת קנייה של אופנוע / הרב יהודה עמיחי
          א.         במידה ורכב ניזוק באונס על ידי הקונה תוך כדי בדיקת רכב לקנייה, עלות תיקון הנזק מוטלת על המוכר.
          ב.         דינו של הקונה הפוטנציאלי הוא כשל שומר, ואינו חייב באונסים.
4. רכב שנמכר ונמצאה בו תקלה / הרב דב ליאור
         א.         במום שהתגלה לאחר הקנייה בזמן שעדיין מסתבר לפי חוות דעת המומחים שהמום נעשה ברשות המוכר, חובת הראיה מוטלת על המוכר.
          ב.         כל עוד לא הצליח להוכיח אחרת, חובת התיקון מוטלת על המוכר.
          ג.          אם ידע הקונה על המום באופן כללי וחלקי בלבד, אין בזה משום 'סבר וקיבל'.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.