English | Francais

Search


גיליון מספר 14 - תחרות עסקית

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. השגת גבול אצל ספק כשיש לו לקוח קבוע / הרב דב לבנון
          א.         בדין עני המהפך בחררה, שאם בא אחר  ונטלה הימנו נקרא רשע, לא ניתן לאכוף על הנוטל להחזיר את החררה, אלא שבית דין יודיע לו שנקרא רשע.
          ב.         להלכה, נקרא רשע רק במקום בו יכול הנוטל להשיג את מבוקשו גם במקום אחר.
          ג.          על מנת שהמהפך בחררה, יֵחשב מהפך שאסור ליטול ממנו, צריך שתהיה לו זיקה לחררה.
          ד.         לעניין תחרות כשיש מפיץ הקשור לספק, נחשב מהפך דווקא במצבים בהם יש להניח כי שהצדדים תכננו מראש להמשיך את הקשר.
         ה.         דין 'מרחיקים מצודות הדג', המונע תחרות, שייך במקום שבו בעקבות השקעה ומאמצים של הדייג הראשון יש ציפיות גבוהות מאוד לכך שהוא יזכה בדגים, או כאשר הדייג המתחרה פוסק חיותו של הראשון לגמרי.
           ו.          גדרי 'מצודת הדג' חמורים משל עני המהפך בחררה, ועל כן, כל שאינו מהפך בחררה, ודאי שאינו נחשב פסיק לחיותיה דראשון.
          ז.          במקום בו ליהודי קשר מסחרי אישי רציף ובלעדי עם גוי מסוים, הביא הרמ"א מחלוקת אם מותר לאחֵר להשתדל ולעסוק עם אותו גוי. בימינו, שהקשרים העסקיים אינם בעלי אופי אישי ובלעדי אלא לגיטימי להתקשר עם מתחרים, אין מקום ליישם דין זה לכולי עלמא.
 
2. זכות מכירת ספרים בישיבה / הרב דב ליאור
          א.         מותר לתושב עיר לפתוח עסק מתחרהלעסקו של בן עירו.
          ב.         אפילו לבני העיר, אפשרות זו היא דווקא אם נשמרים הכללים של תחרות עסקית הוגנת, כך שלסוחרים הקיימים יש אפשרות להתחרות בעסק החדש.
          ג.          על כן, לא ניתן לפתוח חנות בה נמכרים מוצרים ללא רווחים כלל, כיון שאין אפשרות לעסקים הקיימים להתחרות בה, אף שהחנות החדשה פועלת לשם שמים בלבד.
 
3. מניעת העסקה של מוהל נוסף בבית חולים / הרב יצחק קוליץ
          א.         ישנן דעות, שאם פתיחת עסק חדש גורמת לכך שלעסק וותיק לא יגיעו לקוחות כלל, יכול הוותיק למנוע את פתיחת העסק החדש. להלכה, זהו לכל היותר ספיקא דדינא, ואין למנוע את פתיחת העסק החדש.
          ב.         נחלקו הפוסקים אם מותר להשתדל ולקנות זכויות ייצור הנמכרות על ידי השלטון, אשר עתה הן ביד אדם אחר.
          ג.          אם הזכויות בהם משתמש המוהל הקיים אינן קנויות לו, אלא רק ניתנו לו בהסדר שנועד לסדר את ההתנהלות בבית החולים, לכולי עלמא מותר לאחֵר לעשות מאמץ על מנת שגם לו תינתן הזכות להיות מוהל באותו מקום.
 
4. שותף שהקים חנות מתחרה / הרב י. נ. רוזנטל
          א.         שותפים שמכר אחד מהם חלקו לשותפו, ונכתב בהסכם: "הצד שיצא מהשותפות אסור לו לפתוח עסק דומה בסביבה" –  ההסכם אינו מחייב.
          ב.         כיון שניתנה תמורה עבור רכישת החלק בשותפות, ושומת החלק הנמכר בשותפות הסתמכה על התנאי (אף שאין לו תוקף כשלעצמו), יש לפצות את הקונה על אי קיום ההסכמה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.