English | Francais

Search


שנת תשע"ב | שבת פרשת פנחס

שו"ת במראה הבזק: נשיאת קטן היודע ללכת במקום שאין עירובפריז, צרפת                                                                     Paris, France

תשרי, ה'תשנ"ז

 

 

שאלה

האם מותר לשאת על הידיים קטן היודע ללכת, חי נושא את עצמו, במקרה ויצאה משפחה לטיול בשבת בתוך העיר ולאחר זמן נתעייף הקטן ומסרב להמשיך ללכת רגלי.

 

תשובה

אסור לכתחילה לשאת קטן, אף שיודע ללכת, אפילו בכרמלית1.

על ידי גוי מותר לנושאו בכרמלית2, ובקטן היודע ללכת אפשר להקל (לנושאו על ידי גוי) גם ברה"ר לצורך מצוה3.

אם באמצע הדרך נתעייף הקטן ומצטער להמשיך ללכת מותר לנושאו גם על ידי ישראל,  בכרמלית4.

 

_______________________________________________________________

 

1  שבת (קכח ע"ב) ושו"ע או"ח (סי' שח סע' מא).

"משנה ברורה" (שם, ס"ק קנד) "... ויש מהמון שנכשלים בזה שנושאים קטנים על כתפיהם, וטעותם הוא מפני שהקטן יכול לילך בעצמו, ושגגה היא דאסור דרבנן יש בכל אופן [דלא אמרו "חי נושא את עצמו" אלא לפוטרו מחטאת] ואפילו בכרמלית".

2  "משנה ברורה" הנ"ל.

3   ב"חכמת שלמה" (או"ח ס' שח) התיר לשאת בשבת קטן שאינו יכול לילך ברגליו במקום שאין עירוב, לומר קדיש שהוצאה כעין זו לומר קדיש הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה דלרוב הפוסקים הוי דרבנן, ובכרמלית חשיב שבות דשבות במקום מצוה, דמותר.

ואף שב"אגרות משה" (או"ח ח"ד ס' צא) פקפק בהיתר זה, מכל מקום על ידי גוי ובקטן היודע ללכת הוי ודאי שבות דשבות, ובמקום מצוה יש להתיר. וראה עוד בשו"ת "במראה הבזק" (ח"ג תשובה לו)

4  כך פסקו ב"אגרות משה" שם, וב"ציץ אליעזר" (ח"ג ס' לב).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

אהרון (רוני) ז"ל

בן יחזקאל וחנה צדיק הי"ו

נלב"ע ז"ך בתמוז תשס"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.