English | Francais

Search


שנת תשע"ב | שבת פרשת דברים

שו"ת במראה הבזק: השתלת קרניתקיטו, אקוואדור                                                  Quito, Ecaudor

אב, תש"ן

 

שאלה

בפורים שעבר מת ילד בן 9 ר"ל, הוריו בקשו לתרום עיניו לילדה מקומית, לא מקהילתנו, שהזדקקה לחלק מן העיניים לשם השתלת קרנית (CORNEA). הסכמתי לתרומת העיניים בתנאי שיחזירו את חלקי העין הבלתי שימושיים לארון הילד לפני קבורתו.

מה הם התנאים שלאורם ראוי לדון, לקבל או לדחות בקשות מסוג זה לעתיד, שלא נדע מצרות?

 

תשובה

מותר לנתח המת1 ע"מ להעביר קרנית עינו לאדם סומא2.

אולם יש לשמור על קיום התנאים הבאים:

א.   אם מוציאים את העין כולה מגוף המת כדי להוציא ממנה את הקרנית הרי יש חיוב לקבור את העין אחר הוצאת הקרנית יחד עם הגופה. אם אפשר עדיף יותר להוציא את הקרנית בלבד3.

ב.   יש להיזהר להוציא את הקרנית רק לאחר מיתה ודאית, ויש להשגיח שהרופאים יקפידו על קיום תנאי זה4.

ג.    יש לעשות את הניתוח בכל הכבוד הראוי למת, ולא לגרום לניוולו.

ד.   יש לקבור את המת באותו יום, ולא לגרום להלנת המת.

 

תנאים שראוי לשמור על קיומם:

א.   אם האדם תורם זאת מחיים עדיף טפי5.

ב.   שלא לקחת הקרנית מעין של קטן6.

 

_________________________________________________________________

 

1     בענין השתלת עור מהמת וכן אם מותר להכין מנות עור מהמת, עיין במאמרו של הגר"ש ישראלי בתחומין חלק א' ועיין עוד בעניין שם חלק ז'.

2     פסק זה ניתן ע"י הרב הגאון הרב הרצוג הרב הראשי לישראל לשעבר. נמצא בספר כתבים ופסקים (הוצאת מוסד הרב קוק) חלק ה', סימן קנ"ז.

      יש שלוש בעיות עיקריות בנושא:

א. איסור הנאה ממת.

ב. ניוול המת.

ג. אי קבורה של החלק הנתרם.

      לגבי הבעיה הראשונה. כתב הרב הרצוג שאין זה נחשב איסור הנאה ממת, משום שברגע שמתחיל ליהנות הווי חי ולא מת.

      לגבי הבעיה של ניוול המת, כתב שיש אומדנא חזקה, שהיה מוחל על ניוול קל כזה שנראה שאינו דאורייתא (ולכן כתבנו שעדיף שיהא בר מחילה).

      ובנוגע למניעת הקבורה, אין חשש, שסוף קרנית זו להיקבר. ועוד שאין בה דין קבורה שהרי חוזרת לחיים.

3     הגרח"ד הלוי בעשה לך רב, חלק ב', סימן נ"ו.

4     ציץ אליעזר, חלק י"ד, סימן פ"ד, אמנם הוא אוסר וזהו אחד מחששותיו, ואף שהיתרנו, אנו חוששים לזה.

5     הגרח"ד הלוי בספרו עשה לך רב, כנ"ל.

6     מסקנה מדברי הרב הרצוג שיש אומדנא חזקה, שהיה מוחל. לכן נראה שעדיף שלא לקחת מקטן את הקרנית משום שאינו בר מחילה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לרפואה שלמה

 ובריאות איתנה

בתוך כל שאר

 חולי עמו ישראל

שמואל

 בן נורית ונחשון רבנשטיין

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.