English | Francais

Search


שנת תשע"ד | שבת פרשת ויגש

שו"ת במראה הבזק: שירת פייטן מחלל שבת(מתוך ח"ג)

 

מונטריאול, קנדה                                      Montreal, Canada          

סיון תשנ"ג

 

שאלה

פייטן שהוא מחלל שבת האם יש היתר לתת לו לשיר (ובפרט שלפני שנתיים הוא היה חי עם אשת איש)?

 

תשובה

פייטן שהוא מחלל שבת, יש להעבירו מלהיות חזן1, ואפילו יחיד מוחה עליו להעבירו2. וגם אם הפייטן אינו עובר לפני התיבה, אלא שר בליל שבת וכדו', צריך למנוע ממנו לעשות זאת3.

 

_______________________________________________________


1  בגמרא במס' תענית (דף טז ע"ב) מובא: "נתנה עלי בקולה על כך שנאתיה... זה שליח ציבור שאינו הגון היורד לפני התיבה", וכן נפסק בשו"ע (או"ח סי' נג סעיף ד) "שליח ציבור צריך שיהיה הגון, ואיזהו הגון - שיהא ריקן מעבירות ושלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו" וכו'. והביא שם ה"שערי תשובה" (בס"ק ו) - "לפי שהש"ץ בא לעורר מידת הרחמים, ושאינו הגון - מהפך למידת הדין".

2 "משנה ברורה" (שם ס"ק טו). ובס"ק עד כתב "אין מקבילין אותו עד שישוב בתשובה שלימה, בלי ערמה ומרמה; אבל בשבועה בעלמא שלא ילך בדברים אלו, לא מהני, דבלאו הכי מושבע ועומד מהר סיני הוא".

3 במתן הרשות לפייטן זה לשיר יש משום מתן כבוד לעוברי עבירה, וכתב ה"אגרות משה" (או"ח ח"ג סי' כא) "ולקרוא לתורה לאלו שאינם שומרים תורה, ליכא איסור בעצם, מכיון שמאמינים בהשי"ת ובתורתו, ורק עוברים לתיאבון, וצריך לענות אחר ברכתו אמן; אבל וודאי לא יפה עושין הקורין אותו לתורה מצד שאין לכבד עוברי עבירה, וצריך למנוע מזה, רק כשאיכא צורך בזה, כגון יא"צ שיש לחוש למחלוקת וכדומה". והנה מכיון שלא מדובר ביארצייט וכדו', אין לכבד עוברי עבירה, ויש למנוע ממנו לשיר. ומכל מקום צריך לעשות כל מאמץ שלא להרבות במחלוקת ולטפל בבעיה בדרכי נועם.

 

 

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

  לרפואה שלימה ומהירה

בתוך שאר חולי עמו ישראל

איטה בת חנה ארנרייך
*

אליהו בן שרה זלדה כרמל
*

רחלי בת רוזי בוסקילה

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל


לע"נ

שמואל רוזנהק ז"ל

נלב"ע ו' באייר

תשע"ג

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.