English | Francais

Search


שנת תשע"ד | שבת פרשת כי תצא

שו"ת במראה הבזק: מילת תינוק ללא הסכמת האב(מתוך ח"ט)

 

דורטמונד, גרמניה                                            Dortmund, Germany

תמוז תש"ע

 

השאלה

בקהילתנו אישה יהודיה המעוניינת למול את בנה כבן חודש וחצי. בעלה היהודי מתנגד לכך והיא מבקשת שנעשה זאת ללא ידיעתו. האם אנו רשאים לסייע בידה?

 

תשובה

    א.  החיוב למול את הבן מוטל על האב1.

    ב.  כשאין האב מבצע את חובתו, החיוב עובר לבית הדין2. בית הדין מייצג את כלל ישראל ובמקום שאין בי"ד החיוב עובר לכל מי שבידו למולו3.

    ג.   לכן, מבחינה הלכתית, חובה עליכם לסייע בידה למול בנה.

    ד.  עליכם לבדוק גם את ההשלכות החוקיות על פי חוקי המדינה במקומכם. כל פעולה כנגד החוק עלולה להיות בעייתית גם הלכתית וגם מבחינת חילול השם שעלול לנבוע ממנה והחכם עיניו בראשו.

 

__________________________________________________

 

 

1  קידושין (כט ע"א) משנה וגמרא (שם).

2  גמרא (שם): "והיכא דלא מהליה אביה מיחייביה בי דינא למימהליה" וכן נפסק בשו"ע (יו"ד סי' רסא סע' א): "אם לא מל האב את בנו חייבים בי"ד למולו". וכ"כ הרמ"א שם: "ואין מלין בנו של אדם שלא מדעתו אא"כ עבר האב ולא מלו בית דין מלין אותו בעל כרחו".

3  ש"ך (שו"ע חו"מ סי' שפב ס"ק ד)

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

כל הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 
לע"נ

 מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א אדר א' תשע"ד

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ח בסיון תשע"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.