English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת מטות מסעי

שו"ת במראה הבזק: כפייה למתן גטסן חוסה, קוסטה ריקה                                      San Jose, Costa Rica

אדר, תש"ן

 

 

שאלה

מה אפשר לעשות במקרה שהבעל לא רוצה לתת גט לאשתו, והם לא גרים ביחד כמה שנים? מדובר בזוג צעיר. היא אומרת שלא נבעלה כלל.

 

תשובה

אפילו אם הבעל לא בעל את אשתו מעולם, חייבים בגט, אם היתה להם חתונה שנערכה כדין, וצריכים לטפל בזה בבית דין מוסמך.

א.  קיימות שלוש אפשרויות כלליות, בדין בעל שמסרב לתת גט:
        1) מותר על פי דין לכוף אותו (וזה נדיר).

         2) חייב על פי דין לגרש. אבל אי אפשר לכוף אותו.

         3) הבעל צודק בסירובו1.

ב. לכן, לפני שאפשר לנקוט בצעדים כלשהם נגדו, צריכים להביאו לפני בית דין מוסמך, לקבל טענותיהם ולדון בחיובו או אי חיובו לגרש. הדינים האלה הם מאוד מסובכים, ואין לבית דין לפסוק, אלא אם כן יש לו ניסיון בנושא הזה.

 

אם בית הדין יחליט לחייב לגרש, אפשר לעשות הרחקה דרבינו תם. והוא, "לגזור על כל ישראל, שלא לעשות לו שום טובה או לישא וליתן עימו"2 3.

 

____________________

 

1  עיין בשו"ע אבן העזר, סי' קנ"ד, שבו מרוכזים יסודות הלכות אלה. כמובן שיש על הנושא תשובות רבות. שהרי בעיה זו קיימת בכל דור ובכל מקום.

2  לשון הרמ"א אבן העזר, סי' קנ"ד, סכ"א. ומקורו במרדכי, כתובות, פ' המדיר, סי' ר"ד בשם רבינו תם. זה שונה מנידוי שבו גוזרים על האיש, מה שאין כן כאן, שגוזרים על הציבור, לגבי התייחסותם עליו.

3  עיין לעיל גם בשאלה צד.


*********קיטו, אקוואדור                 
 Quito, Ecuador                                 

אב, תש"ן

 

 

שאלה

יהודי מקהילתנו נפרד מאשתו ויצא לארה"ב, לחיות עם אישה נוכריה. הוא מסרב לתת גט. הוריו - מוותיקי הקהילה - תומכים בו, לרעת אשתו.

האם מותר להפעיל לחץ על הוריו, בניסיון להכריח אותו לתת לאשתו גט פיטורין?

 

תשובה

אמצעי ה"כפייה" המסורים בידי פרנסי הקהילה - כגון: אי מתן כיבודים בביהכ"נ או אפילו הוצאה מחברות בקהילה - אין בהם משום אונס, שיפסול הגט כדין "גט מעושה"1. לפיכך, אין מניעה מהפעלת לחץ מעין זה. לא על הבעל עצמו, ולא בעקיפין, ע"י הפעלת הלחץ על הוריו2.

 

____________________

 

1   ועיין ברמ"א שו"ע אה"ע, סי' קל"ד, סעיף ה', בעניין עישוי ההורים, במגמה שהבן ייאות לתת גט.

2   כיוון, שאף על ההורים רובצת האחריות להתנהגות בנם. עיין סוף מס' סוכה דף נ"ו ע"ב "שותא דינוקא בשוקא דאבוה או דאימיה".

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.