English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת וארא

שו"ת במראה הבזק: שמירת הלכות טהרת המשפחה אצל זוג מעורב(מתוך ח"ד)

 

ונציה, איטליה                                                             Venice, Italy

אייר, ה'תשנ"ח

 

 

שאלה

מה דינה של יהודיה שחיה עם אינו יהודי, ורוצה בכל זאת לשמור על הלכות טהרת המשפחה ולטבול במקוה. האם על הרב לעודד זאת, לאפשר זאת, או לא לשתף פעולה?

 

תשובה

1.  יהודיה ה"נשואה" לנכרי, עוברת איסור תורה חמור1.

2.  בגלל איסור זה אין להתיר לאשה כזאת את הטבילה ולהצילה מאיסור נידה2, מחשש שהיא ואחרים יפרשו הדבר כהיתר3 לנשואי תערובת4.

 

____________________________________________________

 

1   רמב"ם הל' איסורי ביאה (פרק יב הל"א), שו"ע אבן העזר (סי' ד סעיף יט), שמלבד איסור לאו ילדיה יהיו פסולים לכהונה.

2   אף-על-פי שיש איסור נידה בכל קירבה, ואפילו של נכרי, עיין בשו"ת "אגרות משה" (אבן העזר ח"ד סי' מד), שכך הסביר את הרמב"ם בהל' איסורי ביאה (פ' יב הל' ב) שרמב"ם כתב, שיש איסור מדרבנן בזנות רק בנכרית ויהודי (ולא ביהודיה ונוכרי, שם יש איסור נידה מדאורייתא), שו"ת ר' עזריאל לב (יורה דעה סי' קפט) שלמד כך מן הפסוק "ואל-אשה בנדת טמאתה, לא תקרב" (ויקרא יח, יט), שכל קירבה אסורה, וכן הוכיח ממהרש"א חידושי אגדות (מגילה יג ע"ב).

3   אף-על-פי שבמצב זה היא עוברת על לאו נוסף, והוא לאו איסור נידה, מכל מקום, בגלל החשש של פריצת הגדר בנישואי תערובת מצאנו שאמרינן "הלעיטהו..." (ב"ק סט ע"א). ועיין עוד בשו"ת "יביע אומר" (ח"ב, חלק אבה"ע סי' ג) שלא לגייר אשה בגירות לשם אישות, ואין מחויבים להציל את הבעל דבכהאי גוונא אמרינן "הלעיטהו...". ועיין גם בבעל "העקידה", בראשית (סי' כ).

4   יתכן שבמצבים מיוחדים יש מקום להתיר, לפי שיקול דעת הרב, כגון במקרה שטבילתה תגרום לבעלה להתגרש ממנה, או שהרב יודע בבירור שלא קיימות הסכנות הנ"ל.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

 

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

 

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.